تبلیغات
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد - انجمن نجوم سپهر شهرکرد:

چهت دریافت فایل گزارش تور رصدی مشترک جامعه ستارگان پارس (اراک) و انجمن ترویج نجوم سپهر شهرکرد، ویژه بارش شهابی برساوشی بر روی لینک زیر کلیک کنید:جهت دریافت فایل تصویری برگزاری کلاس های نجوم مقدماتی توسط انجمن نجوم سپهر شهرکرد در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد بر روی لینک زیر کلیلک کنید:


جهت دریافت فایل تصویری برگزاری آسمان نمای دیجیتال؛ برگزار شده توسط سازمان رفاهی تفریحی هرداری و انجمن نجوم سپهر شهرکرد بر روی لینک زیر کلیک کنید: