اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد http://ershadshk.mihanblog.com 2016-07-25T13:54:39+01:00 text/html 2016-07-25T09:13:23+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد اطلاع رسانی جهت مسابقه طراحی لوگو سازمان جهانی گردشگری: http://ershadshk.mihanblog.com/post/394 <div><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 10.9pt 0cm 10.9pt 4.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;2 Davat&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;2 Davat&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">فراخوان مسابقه <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 10.9pt 0cm 10.9pt 4.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;2 Davat&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;2 Davat&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">طراحی لوگو سازمان جهانی گردشگری<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 10.9pt 0cm 10.9pt 4.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;2 Davat&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;2 Davat&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 10.9pt 0cm 10.9pt 4.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;2 Davat&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;2 Davat&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 10.9pt 0cm 10.9pt 4.2pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-07-23T04:03:56+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد روز فرهنگ پهلوانی گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/393 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gymnastic.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.png" alt=""></div> text/html 2016-07-14T06:19:01+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد شب شعر (شعر و خاطره) در جشن رمضان در شهرکرد برگزارشد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/392 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:red">به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:red">شهرستان شهرکرد، برنامه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:red">شب شعر و خاطره در فرهنگسرای<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:red">ارشاد شهرکرد برگزار شد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:red"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-07-14T05:35:46+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد افتتاح نمایشگاه حجاب و عفاف در شهرکرد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/391 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">به</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">شهرستان شهرکرد و بسیج هنرمندان،<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نمایشگاه عفاف و حجاب با عنوان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">"حجاب دری بسوی بهشت"<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">گشایش یافت<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-07-12T06:04:21+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان بازید از نمایشگاه حجاب و عفاف واقع در خیابان سعدی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/390 <div style="text-align: center;"><br></div><div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0070C0; mso-bidi-language:FA">فراخوان بازید از نمایشگاه حجاب و عفاف<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0070C0; mso-bidi-language:FA">واقع در خیابان سعدی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0070C0; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;text-align: center;text-indent:36.0pt;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0070C0;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-07-12T03:45:53+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد روز حجاب و عفاف گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/389 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8129422918/tarahaan_ir_rooze_hejab_1_.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-10T08:03:19+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان شرکت در راهپیمایی روز ملی حجاب و عفاف: http://ershadshk.mihanblog.com/post/388 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">فراخوان شرکت در راهپیمایی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">روز ملی حجاب و عفاف<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-07-05T04:15:30+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد روز ادبیات کودکان و نوجوانان: http://ershadshk.mihanblog.com/post/387 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://ta.mui.ac.ir/sites/default/filesimages/stories/farhangy1/koodk-v-nojvan.jpg" alt=""></div> text/html 2016-07-05T04:05:25+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد روز قلم گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/385 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2245-day-pen.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-30T04:33:38+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد روز جهانی قدس http://ershadshk.mihanblog.com/post/384 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rasekhoon.net/_files/images/postalcard/b934c07b-eb64-49a5-9093-dca2bbe2e000.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-26T09:25:05+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد شهادت امام علی "علیه السلام" تسلیت باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/383 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://navana.ir/uploads/2014/07/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-5.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-26T09:21:40+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد هفته دولت گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/382 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe304.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-22T06:55:36+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد آیا می دانید: http://ershadshk.mihanblog.com/post/380 <div style="text-align: center;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">سرمایه گذاری و اولویت بخشی به برنامه های</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;پیشگیری اولیه از اعتیاد در مدارس و </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">دانشگاه ها، موجب ایمن سازی نوجوانان </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">و جوانان در برابر زلزله خاموش اعتیاد خواهد شد.<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-06-22T06:55:07+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد آیا می دانید: http://ershadshk.mihanblog.com/post/379 <div style="text-align: center;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">تقویت و گسترش تشکل های اجتماعی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;مبارزه با اعتیاد در عرصه های دانش آموزی، </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">دانشجویی، کارگری، ورزشکاران و ...</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;سبب مشارکت و مداخله آحاد جامعه در کنترل </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;و مهار مصرف مواد مخدر و روان گردان ها خواهد بود.<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-06-22T06:53:05+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد والدین گرامی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/378 <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt; margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">ابراز محبت و احترام به صورت آشکار</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">از سوی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12.0pt;margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;والدین و نیز ارتباط مؤثر آنان</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">با فرزندان، سبب</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12.0pt;margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;احساس آرامش درونی،</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">شاکامی، خلاقیت، </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12.0pt;margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">اعتماد به نفس و</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">خود ارزشمندی نوجوانان شده و</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12.0pt;margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">بدین ترتیب موجبات خود کنترلی و</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">توانمندسازی </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12.0pt;margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">آنان در برابر آسیب های</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">اجتماعی نظیر اعتیاد </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt; margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt; margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">فراهم خواهد شد.<o:p></o:p></span></b></p>