اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد http://ershadshk.mihanblog.com 2015-08-01T07:36:59+01:00 text/html 2015-05-17T02:32:20+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان ارسال آثار جشنواره ملی فرهنگی- هنری تاریخ ایل بختیاری و پژوهش برتر تاریخ http://ershadshk.mihanblog.com/post/181 <P>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3><SPAN><STRONG>فراخوان ارسال آثار جشنواره ملی فرهنگی- هنری تاریخ ایل بختیاری و پژوهش برتر تاریخ<BR><BR></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA>تهران- 20 شهریورماه 94</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA>دانشگاه شهید بهشتی- مرکز همایش های بین المللی<BR><BR></P></SPAN></SPAN> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">دبیرخانه کنگره با هدف ماخذ شناسی، شناسایی، معرفی و تقدیر از هنرمندان، محققان و دانشمندان نخبه ایل بختیاری تصمیم به برگزاری «</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>جشنواره فرهنگی و هنری ایل بختیاری</STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">» و <STRONG>«</STRONG><STRONG>پژوهش برتر تاریخ» </STRONG>در بخش ویژه اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی نمود.</SPAN> </P> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" dir=ltr><BR></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</DIV> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG>جشنواره شامل سه بخش می باشد:</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><STRONG>1. هنرهای تجسمی<BR></STRONG><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><STRONG>2. شعر و داستان نویسی<BR><BR></STRONG><STRONG>3. پژوهش برتر</STRONG> </SPAN></SPAN><BR><BR><BR>توضیحات تکمیلی:</P> <DIV dir=rtl id=marg_text_top><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>1. بخش هنرهای تجسمی</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><BR>قسمت هنرهای تجسمی شامل تمامی بخش های هنری از جمله عکاسی، تصویرسازی، نقاشی، مجسمه سازی و... می باشد.&nbsp; <BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" dir=ltr><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>2.&nbsp; راهنمای شعر و داستان نویسی</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><BR></SPAN></B></P></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>حجم اشعار و داستان ها محدودیتی نداشته و فرمت آنها باید در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" dir=ltr> WORD </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>با سایز قلم 12 و فاصله خط 1.5 باشد. اگر داستان بیشتر از سه صفحه باشد در ابتدا خلاصه داستان ذکر شود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>3. راهنمای معرفی پژوهش برتر</SPAN></B></SPAN></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>از بین پژوهش های تالیفی و ترجمه‌ای(کتاب، پایان نامه، رساله و ...) که مطابق با محور‌های کنگره انجام شده است بهترین آنان انتخاب خواهد شد.&nbsp;</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>مدارك مورد نیاز:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" dir=ltr lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>ارسال یک اثر فیزیکی به آدرس دبیرخانه، بارگذاری: 1.فایل الکترونیکی اثر، 2.</SPAN></SPAN><A href="http://hr2015.ir/files_site/files/r_3_150501122132.doc"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">كاربرگ(فرم)</SPAN></STRONG></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><A href="http://hr2015.ir/files_site/files/r_3_150501122132.doc"><STRONG> </STRONG></A>شركت در جشنواره، 3.سوابق علمی و پژوهشی، 4.تصویر عكس 4×3، 5.تصویر صفحه اول شناسنامه .</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><BR></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG>نحوه ثبت نام و ارسال آثار هنرهای تجسمی/ داستان و شعر</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>هنرمندان و متقاضیان گرامی می بایست از طریق سامانه کاربران کنگره<BR></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><A href="http://hr2015.ir/users/signup.php"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><IMG alt="" src="http://hr2015.ir/editor_file/image/user-controlpanel2_Brown.jpg" width=200 height=44></SPAN></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>ثبت نام &nbsp;نموده و فایل آثار خود را از قسمت <STRONG>"ارسال آثار"</STRONG> <BR></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><IMG alt="" src="http://hr2015.ir/editor_file/image/icon_70.gif"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>بارگذاری نمایند.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA><BR><BR>نکات قابل توجه:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA> <BR></SPAN></SPAN></P> <OL> <LI><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>کسانی که صرفاً قصد شرکت در جشنواره را دارند می توانند از طریق سامانه کاربران ثبت نام نموده و اثر خود را ارسال نمایند</SPAN></SPAN>.</LI> <LI><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">افرادی که قصد حضور در روز برگزاری جشنواره و کنگره را دارند می بایست وجه ثبت نام(با یارانه ویژه) را واریز نمایند.(توجه: ارسال اثر و داوری آثار بدون دریافت هزینه از متقاضی می باشد و نیازی به پرداخت نمی باشد/ پرداخت صرفا جهت دریافت مدارک و حضور در کنگره می باشد).</SPAN></LI> <LI><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" dir=ltr>مهلت</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>ارسال آثار تا 31 تیر ماه 1394</SPAN></SPAN></LI> <LI><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>نمایش آثار، همزمان با برگزاری اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی</SPAN></SPAN></LI> <LI><SPAN style="FONT-SIZE: 13px">هنرمندان عزیز می توانند وضعیت داوری آثار خود را در سامانه کاربران کنگره ملاحظه نمایند.</SPAN></LI></OL> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://hr2015.ir/editor_file/image/icon_71.gif" width=90 height=64></DIV> <OL> <LI><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>شرکت کنندگان در زمینه های مورد علاقه خود می توانند اصل اثر و یا عکس اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. برای اندازه و حجم آثار هیچ محدودیتی وجود ندارد.</SPAN></LI> <LI><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>کلیه آثار هنرمندان </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=AR-SA>همزمان با برگزاری اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی</SPAN></SPAN> به نمایش در خواهند آمد و هنرمندان می توانند کنار اثر خود حضور داشته باشند و در پایان برگزاری با هماهنگی دبیرخانه اثر خود را تحویل بگیرند. </SPAN></LI></OL> <P>&nbsp; <B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>توجه:<BR></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" dir=ltr></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt; mso-margin-top-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>شرکت کنندگاه در جشنواره می توانند در روز برگزاری کنگره حضور یابند. ضمنا به کلیه آنان 1. تندیس کنگره(یادمان) 2. لوح تقدیر و 3.&nbsp; </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Certificate</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> حضور در کنگره بین المللی اهدا خواهد شد و از برگزیدگان هر بخش نیز علاوه بر آن، بطور ویژه قدردانی خواهد شد.</SPAN></B></P> text/html 2015-05-06T00:08:06+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد برگزاری کلاسهای آموزش هنرهای دستی "ویژه ی بانوان" http://ershadshk.mihanblog.com/post/180 <P align=center><IMG style="WIDTH: 510px; HEIGHT: 356px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://uupload.ir/files/yd3n_p13409692_copy.jpg" width=2161 height=1532></P> text/html 2015-05-05T22:50:12+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان نهمین سوگواره هنر عاشورایی http://ershadshk.mihanblog.com/post/179 <P>&nbsp;</P> <P><SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: xx-large"><STRONG><FONT size=5>فراخوان نهمین سوگواره هنر عاشورایی</FONT> </STRONG></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">‌ حوزه هنری انقلاب اسلامی در نظر دارد با هدف بهره &shy;مندی از ظرفیتهای واقعه کربلا در زمینه خلق آثار تجسمی نهمین سـوگواره هنــر عاشورایـی (پـوستـرهای عاشورایـی) را هم‌زمان با محرم‌ و صفر سال <STRONG>1437</STRONG> ﻫ.ق در آبان ماه <STRONG>1394</STRONG> ﻫ.ش به صورت بین المللی بـرگزار نماید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">علاقمندان می‌توانند آثار خود را مطابق با شرایط و مقررات سوگواره به دبیرخانه مرکزی جشنواره‌های حوزه هنری ارسال کنند.</P> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>بخش‌های سوگواره </STRONG></SPAN></P> <UL> <LI><STRONG>پوستر</STRONG> <LI><STRONG>تصویرسازی</STRONG> <LI><STRONG>پرچم&shy;های سوگواره</STRONG> </LI></UL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>موضوعات بخش پوستر و پرچم </STRONG></SPAN></P> <UL> <LI><STRONG>حماسه عاشورا</STRONG> <LI><STRONG>حسین تنها نمی ماند</STRONG> </LI></UL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>موضوعات بخش تصویر سازی</STRONG></SPAN></P> <UL> <LI><STRONG>حربن یزید ریاحی</STRONG> <LI><STRONG>قیس بن مسهر صیداوی</STRONG> </LI></UL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>مقررات: </STRONG></SPAN></P> <OL> <LI>هر هنرمند می‌تواند هم‌زمان در هر <STRONG>3</STRONG> بخش شرکت نماید. <LI>هر هنرمند می‌تواند در هر موضوع حداکثر <STRONG>3 </STRONG>اثر ارائه نماید. <LI>آثار پوستر در مرحله اول با کیفیت <STRONG>72 </STRONG>دی پی آی RGB/JPEG &nbsp;(غیر فشرده – استاندارد) با حداکثر <STRONG>یک</STRONG> مگابایت (<STRONG>1MG</STRONG>) در سامانه بارگذاری شود. <LI>در صورتیکه پوستر به نمایشگاه راه یابد، از طریق ایمیل اطلاع داده می شود تا برای ارسال پوستر در قطع اولیه (<STRONG>۷۰ × ۱۰۰</STRONG> سانتی‌متر) اقدام کنید. <LI>آثار تصویرسازی به صورت اصل اثر در قطع حداکثر یک ضلع<STRONG> </STRONG><STRONG>cm </STRONG><STRONG>70</STRONG> و <STRONG>حداقل در دو فریم</STRONG> به دبیرخانه ارسال شود . <LI>دبیرخانه جشنواره مجاز است از آثار ارسالی برای امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی خود استفاده کند . <LI>توجه به جنبـه‌های زیبایی‌شناسانـه و نگاه طـراح در بهره گیری از المان ها و نشانـه‌های دقیق و عنـاصـر تصــویـری شایستــه و خلق نو آوری و خلاقیت در داوری حایـز اهمیت خواهد بود. <LI>آثـار رسیده توسط هیـأتـی متشکل از کارشنـاسان، استادان و صاحبنظران ارزیـابـی شده و آثـار انتخابـی در ابعاد <STRONG>70×100</STRONG> چاپ و در نمایشگاه عرضه خواهد شد. <LI>نمایشگاه آثار در نگارخانه ابوالفضل عالی و خانه عکاسان حوزه هنری برپا خواهد شد. <LI>به هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد مبلغ دویست هزار تومان به همراه گواهی شرکت و کتاب نمایشگاه اهداء می‌شود. <LI>آثار ارسالی به دبیرخانه می&shy;بایست پیش از این در هیچ جشنواره هنری شرکت نکرده باشد. <LI>حضور برگزیدگان در مراسم پایانی جشنواره الزامی است و عدم شرکت به منزله انصراف از جشنواره تلقی خواهد شد. </LI></OL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>جوایز بخش پوستر و پرچم: </STRONG></SPAN></P> <UL> <LI>دیپلم افتخار و مبلغ <STRONG>30،000،000</STRONG> ریال به نفرات <STRONG>اول </STRONG>در هر موضوع <LI>دیپلم افتخار و مبلغ <STRONG>20،000،000</STRONG> ریال به نفرات <STRONG>دوم</STRONG> در هر موضوع <LI>دیپلم افتخار و مبلغ <STRONG>10،000،000</STRONG> ریال به نفرات <STRONG>سوم </STRONG>در هر موضوع </LI></UL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>جوایز بخش تصویرسازی: </STRONG></SPAN></P> <UL> <LI>دیپلم افتخار و مبلغ <STRONG>35،000،000</STRONG> ریال به نفرات<STRONG> اول</STRONG> در هر موضوع <LI>دیپلم افتخار و مبلغ <STRONG>25،000،000 </STRONG>ریال به نفرات<STRONG> دوم</STRONG> در هر موضوع <LI>دیپلم افتخار و مبلغ <STRONG>15،000،000</STRONG> ریال به نفرات <STRONG>سوم</STRONG> در هر موضوع </LI></UL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>تقویم جشنواره:</STRONG></SPAN></P> <P><STRONG>زمان تحویل آثار سوگواره</STRONG>: <STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">31</SPAN> مرداد <SPAN style="COLOR: #ff0000">1394</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG>داوری آثار:</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>شهریور <SPAN style="COLOR: #ff0000">1394</SPAN></STRONG></P> <P><STRONG>افتتاح نمایشگاه و معرفی آثار برگزیده: </STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>6</STRONG></SPAN><STRONG> آبان ماه</STRONG> <SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>1394</STRONG></SPAN></P> <P><STRONG>پایان نمایشگاه: <SPAN style="COLOR: #ff0000">4</SPAN></STRONG> <STRONG>آذر ماه </STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>1394</STRONG></SPAN></P></SPAN> text/html 2015-05-05T22:44:51+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان http://ershadshk.mihanblog.com/post/178 <P>&nbsp;</P> <P class=auto-style1><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: xx-large"><FONT size=5>هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان</FONT></SPAN></STRONG></P> <P>حــوزه هنــری سازمان تبلیغات اسلامی هفتمین جشنــواره هنـرجـوان را با اهداف زیر برگزار می‌کند.</P> <OL> <LI>گسترش فعالیت‌های هنری متناسب با اهداف متعالی انقلاب اسلامی <LI>شناسایی، معرفی و تشویق استعدادهای هنرمندان جوان <LI>فراهم آوردن زمینه و بستر مناسب فعالیت‌های هنری برای جوانان کشور <LI>بازشناسی ارزش‌های هنر معاصر و هنر اسلامی در فعالیت‌های هنری جوانان کشور <LI>فـراهم آوردن زمینه شکوفایـی آراء و نظرات جوانان در بـررسی و تحلیـل جریانات هنـر معاصر آموزش هنـر و هنـر جوان <LI>ایجاد شرایط مناسب برای ساماندهـی و حمایت از فعالیت‌های هنری جوانان کشور &nbsp; </LI></OL> <P><STRONG>&nbsp;</STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>بخش‌های جشنواره</STRONG></SPAN></P> <UL style="COLOR: #339966"> <LI><SPAN style="FONT-SIZE: x-large"><STRONG>نقاشی </STRONG></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: black"><STRONG>موضوع:</STRONG></SPAN> <OL style="COLOR: black"> <LI>خانواده اسلامی – ایرانی و سبک زندگی <LI>تهاجم فرهنگی </LI></OL><SPAN style="COLOR: black"><STRONG>قطع آثار:</STRONG> حداقل یک ضلع 50&nbsp;و حداکثر یک ضلع 200 سانتی‌متر<BR><STRONG>تذکر:</STRONG>&nbsp;آثار در مرحله اول در سامانه با حداکثر یک مگابایت (1MG) بارگذاری ‌شود.</SPAN> <LI><SPAN style="COLOR: #339966; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>خط‌ نقاشی‌</STRONG></SPAN><STRONG>&nbsp;&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <BR><SPAN style="COLOR: black"><STRONG>موضوع: </STRONG>حدیث کساء <BR><STRONG>قطع آثار: </STRONG>حداقل یک ضلع 50 و حداکثر یک ضلع&nbsp;200 سانتی‌متر<STRONG>&nbsp;</STRONG> <BR><STRONG>تذکر</STRONG><STRONG>:</STRONG> اصل اثر به دبیرخانه ارسال شود.</SPAN> <LI><SPAN style="COLOR: #339966; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>طراحی</STRONG></SPAN> <SPAN style="COLOR: black"><STRONG>موضوع: </STRONG>خانواده اسلامی – ایرانی و سبک زندگی<STRONG>&nbsp;</STRONG> <BR><STRONG>قطع آثار: </STRONG>حداقل یک ضلع 50 و حداکثر یک ضلع&nbsp;200 سانتی‌متر <BR><STRONG>تذکر</STRONG><STRONG>:</STRONG>&nbsp;آثار در مرحله اول در سامانه با حداکثر یک مگابایت (1MG) بارگذاری ‌شود.</SPAN> <LI><SPAN style="COLOR: #339966; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>کاریکاتــور </STRONG></SPAN><STRONG>&nbsp;&nbsp;</STRONG> <BR><SPAN style="COLOR: black"><STRONG>موضوع:</STRONG> <OL style="COLOR: black"> <LI>بحـران آب و غفلت <LI>بحران هویت و معماری معاصر ایران و غفلت مردم، رسانه‌ها و بخشی از مسئولین </LI></OL><STRONG>قطع آثار: </STRONG>حداقل A4 و حداکثر A2&nbsp; <BR><STRONG>تذکر</STRONG><STRONG>:</STRONG><STRONG> </STRONG>اصل اثر به دبیرخانه ارسال شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG>&nbsp;</STRONG></SPAN> <LI><SPAN style="COLOR: #339966; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>پـوستـر</STRONG></SPAN> <BR><SPAN style="COLOR: black"><STRONG>موضوع:</STRONG> <OL style="COLOR: black"> <LI>نگاه اکنون به انقلاب اسلامی <LI>دفاع مقدس تمام نشده است (به بهانه آزادسازی خرمشهر) </LI></OL><STRONG>قطع آثار:</STRONG> 70 × 100 سانتی‌متر&nbsp; <BR><STRONG>تذکر</STRONG><STRONG>:</STRONG>&nbsp;آثار در مرحله اول در سامانه با حداکثر یک مگابایت (1MG) بارگذاری ‌شود. &nbsp;&nbsp;<STRONG>&nbsp;</STRONG> </SPAN> <LI><SPAN style="COLOR: #339966; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>تصویرسازی</STRONG></SPAN> <BR><SPAN style="COLOR: black"><STRONG>موضوع:</STRONG> <OL style="COLOR: black"> <LI>خانواده از منظر اسلام (فرصت‌ها، تهدیدها، خانواده مطلوب) <LI>غدیرخم </LI></OL><STRONG>قطع آثار: </STRONG>حداکثر یک&nbsp;ضلع 50&nbsp;سانتی‌متر باشد. <BR><STRONG>تذکر:</STRONG> اصل اثر به دبیرخانه ارسال شود.</SPAN> <LI><SPAN style="COLOR: #339966; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>حجـم</STRONG></SPAN> <SPAN style="COLOR: black"><STRONG>موضوع: </STRONG>شاهنامه و قهرمانان امروز <BR><STRONG>قطع آثار: </STRONG>حداکثر ارتفاع cm 80 &nbsp; <BR><STRONG>تذکر</STRONG><STRONG>:</STRONG>&nbsp;آثار در مرحله اول در سامانه با حداکثر یک مگابایت (1MG) بارگذاری ‌شود. <LI><SPAN style="COLOR: #339966; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>ویدئوآرت و فتوآرت</STRONG></SPAN> <BR><SPAN style="COLOR: black"><STRONG>موضوع: </STRONG>خانواده از منظر اسلام (فرصت‌ها، تهدیدها، چشم‌انداز)&nbsp;<STRONG>&nbsp;</STRONG> <BR><STRONG>قطع آثار برای فتوآرت: </STRONG>آزاد <BR><STRONG>تذکر</STRONG><STRONG>:</STRONG>&nbsp;آثار فتوآرت اصل اثر و آثار ویدئوآرت به صورت طرح اولیه یا اصل اثر در فایل KMPlayer یاVLC media player &nbsp;یا... به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. <BR><STRONG>تذکر</STRONG><STRONG>:</STRONG>با توجه به محدودیت فضای نمایشگاه آثار ویدئوآرت با تقویم زمانی در سالن مستقل ارائه می‌شود. بنابراین جشنواره از پذیرش طرح‌های ویدئو اینستالیشن معذور است. </SPAN></SPAN></LI></UL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>بخش ویژه</STRONG></SPAN><STRONG>&nbsp;</STRONG></P> <P style="COLOR: black"><STRONG>موضوع: طراحی تندیس جشنواره هنر جوان</STRONG></P> <P><SPAN style="COLOR: #333333"><STRONG>شرایط ارسال:</STRONG></SPAN></P> <UL style="COLOR: black"> <LI style="COLOR: #ff0000"><STRONG>در این بخش احتیاجی به ثبت نام در سامانه جشنواره ها نمی باشد.</STRONG> <LI><STRONG>هر طراح بدون در نظر گرفتن شرایط سنی می‌تواند </STRONG><SPAN style="COLOR: #333333"><STRONG>حداکثر 3 طرح </STRONG></SPAN><STRONG>به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.</STRONG> <LI><STRONG>طرح‌های ارسالی باید قابلیت مورد نیاز در حجم‌سازی به صورت دو بعدی و سه ‌بعدی برای ساخت تندیس را داشته باشد.</STRONG> <LI><STRONG>علاوه بر ارائه طرح، طراح می‌بایست توضیحات مفهومی طرح، نحوه اجراء و مواد پیشنهادی برای ساخت تندیس را اعلام نماید.</STRONG> <LI><STRONG>لازم است طرح‌ها به صورت فایل تصویری با دقت 300 dpi بر روی لوح فشرده به همراه پرینت رنگی A4 از چهار جهت اصلی به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.</STRONG> <LI><STRONG>طرح‌های ارسالی باید فاقد هر گونه مشابهت یا کپی‌برداری باشند. </STRONG></LI></UL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>شرایط و مقررات:</STRONG></SPAN><STRONG>&nbsp;</STRONG></P> <OL style="COLOR: black"> <LI><STRONG>جهت ثبت نام، تکمیل فرم شرکت و دریافت کدرهگیری به سایت </STRONG><STRONG>www.artfest.ir</STRONG><STRONG> مراجعه کنید.</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>حداقل سن متقاضیان شرکت در جشنواره 17 سال و حداکثر سن 30 سال خواهد بود.</STRONG> (از متولدین سال 1364/6/30 تا متولدین سال 1377) <LI><STRONG>لازم است آثار بدون قاب و پاسپارتو به دبیرخانه جشنواره ارائه شود.</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>هر شرکت‌ کننده مجاز است حداکثر سه اثر در هر رشته به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر در سه رشته اعلام شده شرکت نمایند.</STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>تمامی ‌آثار ارسالی به ‌دبیرخانه توسط هیأت‌ انتخاب بررسی‌ شده و برای ‌شرکت در نمایشگاه انتخاب می‌شوند.</STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>آثار راه‌ یافته به‌ نمایشگاه در هر رشته توسط هیأت‌ داوران مورد بررسی قرار گرفته و آثار برتر، معرفی خواهند شد.</STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>به کلیه شرکت‌کنندگانی که آثارشان به نمایشگاه راه‌ یابد، گواهی شرکت در نمایشگاه ارایه و</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>یک نسخه از کتاب نمایشگاه اهداء می‌شود.</STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>دبیرخانه جشنواره حق هر گونه استفاده تبلیغاتی و انتشاراتی از آثار ارسالی را برای خود محفوظ می‌دارد.</STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>خسارت‌های احتمالی به آثار ارسالی تا قبل از تحویل به دفتر دبیرخانه به عهده جشنواره نخواهد بود.</STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>شرکت‌کنندگان پس‌ از پایان ‌جشنواره به ‌مدت 30 روز با در دست‌ داشتن ‌رسید و مراجعه به‌ دبیرخانه موظف هستند اثر خود را دریافت </STRONG><STRONG>کنند</STRONG> <STRONG>در غیر این ‌صورت دبیرخانه هیچ‌ گونه مسوولیتی در قبال نگهداری و عودت ‌آثار نخواهد داشت.</STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>ارسال اثر و شرکت در جشنواره به منزله پذیرش آیین‌نامه جشنواره است. تصمیم درباره مسایل پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه بر عهده شورای برگزاری است و به اطلاع عموم خواهد رسید.</STRONG> <LI><STRONG>ارزیابی آثار در رشته‌هایی که دو موضوع دارند به صورت جداگانه برای هر موضوع انجام می‌شود.</STRONG> <LI><STRONG>حضور برگزیدگان در مراسم پایانی جشنواره الزامی است و عدم شرکت به منزله انصراف تلقی خواهد شد.</STRONG> </LI></OL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>جـوایـز:</STRONG></SPAN></P> <UL style="LIST-STYLE-TYPE: square; COLOR: black"> <LI>دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ <STRONG>30،000،000</STRONG> ریال به نفرات <STRONG>اول </STRONG>در هر موضوع <LI>دیپلم افتخار و مبلغ <STRONG>20،000،000</STRONG> ریال به نفرات <STRONG>دوم</STRONG> در هر موضوع <LI>دیپلم افتخار و مبلغ <STRONG>10،000،000</STRONG> ریال به نفرات <STRONG>سوم </STRONG>در هر موضوع<STRONG></STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>همچنین در هر بخش به 5 هنرمند لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال اهداء می‌شود.</STRONG> </LI></UL> <P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>تقویم جشنواره:</STRONG><STRONG>&nbsp;&nbsp;</STRONG></SPAN><STRONG></STRONG></P> <P><SPAN style="COLOR: black"><STRONG>مهلت ثبت نام: </STRONG></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>20 شهریور</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: black"><STRONG>مهلت تحویل آثار:</STRONG></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG> 31 شهریور 94 </STRONG></SPAN><STRONG></STRONG></P> <P><SPAN style="COLOR: black"><STRONG>زمان بررسی</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>آثار: </STRONG><STRONG>15 مهرماه 94</STRONG></SPAN></P> <P><STRONG>افتتاح نمایشگاه:</STRONG><STRONG> 24 آذر 94</STRONG><STRONG></STRONG></P> <P><STRONG>مراسم اهدا جوایز و اختتامیه:</STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG> 14 دی ماه</STRONG></SPAN></P> text/html 2015-05-05T22:38:43+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان هشتمین جشنواره سراسری داستان انقلاب http://ershadshk.mihanblog.com/post/177 <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: x-large"><STRONG><FONT size=4>فراخوان هشتمین جشنواره داستان انقلاب (جایزه امیر حسین فردی)</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">حوزه هنری انقلاب اسلامی درراستای تحقق اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی و در جهت شناسایی و پرورش نویسندگان و جوانان متعهد هنرمند و خلق آثار ارزشمند ادبیات داستان انقلاب، هشتمین جشنواره سراسری داستان انقلاب را با موضوعات زیر برگزار می کند .</P> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>موضوعات جشنواره:</STRONG></SPAN></P> <OL> <LI>مسایل و اتفاقات سال&shy;های قبل از&nbsp; انقلاب و روزهای پیروزی انقلاب <LI>حوادث و رویدادهای پس از انقلاب&nbsp; همچون کودتای نوژه، حادثه طبس ، درگیری&shy;های کردستان <LI>سنگ اندازیهای گروه&shy;های معاند پس از انقلاب همچون&nbsp; ترورها، فتنه ها، منافقین <LI>تأثیر انقلاب در منطقه و کشورهای اسلامی و همسایه همچون&nbsp; بیداری اسلامی <LI>تهدیدهای پیدا و پنهان دشمنان انقلاب و فرصت&shy;های به&shy;دست آمده در حوزه&shy;های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و فرهنگی </LI></OL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>بخش های جشنواره:</STRONG></SPAN></P> <UL> <LI>رمان بزرگسال <LI>رمان نوجوان <LI>داستان کوتاه بزرگسال <LI>داستان کوتاه نوجوان </LI></UL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>شرایط ارسال اثر:</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG></SPAN></P> <OL> <LI><STRONG>ثبت نام و دریافت کدرهگیری تنها از طریق سایت&nbsp;</STRONG><STRONG> www.artfest.ir</STRONG><STRONG> میسر خواهد بود</STRONG><STRONG>.</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>قالب فایل آثار ارسالی می بایست </STRONG><STRONG>WORD</STRONG><STRONG> بوده و با اندازه قلم </STRONG><STRONG>14و با فونت </STRONG><STRONG>BMitra</STRONG><STRONG> بر روی لوح فشرده به همراه نسخه چاپی ارسال شود.</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>صفحات متن بدون ذکر نام و مشخصات صاحب اثر ارسال شود.</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>درج کد رهگیری و بخش روی صفحات آثار الزامی است</STRONG><STRONG>.</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>هر فرد می تواند همزمان در تمام بخش های جشنواره شرکت کند.</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>آثار ارسالی به شرکت کنندگان عودت نخواهد شد.</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>دبیرخانه جشنواره از دریافت آثار ارسال شده بعد از موعد مقرر معذور است.</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>حضور برگزیدگان در مراسم پایانی جشنواره الزامی است و عدم شرکت به منزله انصراف از جشنواره تلقی خواهد شد.</STRONG> <LI><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>دقت داشته باشید که خالق اثر از نظر دبیرخانه جشنواره، کسی است که در سامانه اطلاعات هویتی خود را ثبت نموده و در نهایت اقدام به ثبت اثر کرده و کد رهگیری دریافت نموده است.</STRONG></SPAN> </LI></OL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: x-large">جوایز:</SPAN></STRONG></SPAN></P> <UL> <LI><STRONG>جوایز آثار برگزیده رمان در بخش بزرگسال </STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <UL> <LI><STRONG>نفر اول : 100،000،000</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG> ریال</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>نفر دوم : </STRONG><STRONG>70،000،000</STRONG><STRONG> ریال</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <LI><STRONG>نفر سوم :</STRONG><STRONG> 50،000،000 </STRONG><STRONG>ریال</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> </LI></UL> <LI><STRONG>جوایز آثار برگزیده رمان در بخش نوجوان</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG> <UL> <LI><STRONG>نفر اول : </STRONG><STRONG>50،000،000</STRONG><STRONG> ریال</STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>نفر دوم : </STRONG><STRONG>40،000،000</STRONG><STRONG> ریال</STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>نفر سوم :</STRONG><STRONG> 30،000،000 </STRONG><STRONG>ریال</STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG> </LI></UL> <LI><STRONG>جوایز آثار برگزیده داستان کوتاه در هر بخش (بزرگسال و نوجوان):</STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG> <UL> <LI><STRONG>نفر اول: </STRONG><STRONG>35،000،000 </STRONG><STRONG>ریال</STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>نفر دوم: 25،000،000</STRONG><STRONG> ریال</STRONG><STRONG></STRONG><STRONG></STRONG> <LI><STRONG>نفر سوم : 15،000،000</STRONG><STRONG> </STRONG><STRONG>ریال</STRONG> </LI></UL></LI></UL> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: x-large"><STRONG>تقویم جشنواره:</STRONG></SPAN></P> <P><STRONG>زمان ارسال آثار حداکثر تا تاریخ <SPAN style="COLOR: #ff0000">5 آبانماه </SPAN></STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>1394</STRONG></SPAN><STRONG> در نظر گرفته شده است.</STRONG><STRONG></STRONG></P> <P><STRONG>&nbsp;</STRONG><STRONG>مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان : <SPAN style="COLOR: #ff0000">بهمن ماه </SPAN></STRONG><STRONG>1394</STRONG><STRONG></STRONG></P> <P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P>علاقه مندان پس از ثبت نام اینترنتی در جشنواره می&shy;توانند آثار خود را به دبیرخانه مرکزی جشنواره های حوزه هنری به نشانی تهران ، خیابان سمیه، &nbsp;نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری طبقه همکف ارسال کنند.</P> <P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P>شماره تلفن های دبیرخانه جشنواره:<STRONG> 5-84172204-021</STRONG></P> <P>شماره تلفن کارگاه قصه و رمان:<STRONG> 4-84172313-021</STRONG></P> text/html 2015-05-04T01:18:25+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان سومین یادواره سراسری فرهنگی هنری " طلوع خرداد " http://ershadshk.mihanblog.com/post/176 <P align=center><IMG style="WIDTH: 630px; HEIGHT: 1196px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://uupload.ir/files/rs8q_farakhan_tkh.jpg" width=816 height=1398></P> text/html 2015-04-04T03:30:12+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان «نهمین جشنواره موسیقی جوان» http://ershadshk.mihanblog.com/post/175 <DIV class="article-tools clearfix"> <DL class=article-info> <DT class=article-info-term><A title="پست الکترونیک" href="http://www.farakhan.org/component/mailto/?tmpl=component&amp;template=shaper_pheonix&amp;link=2823544c51df0fba96b62d3781cee0f481e797f9"></A>&nbsp;</DT></DL></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify">فراخوان «نهمین جشنواره موسیقی جوان» با تمركز بر دو بخش تكنوازی و تكخوانی در سه شاخه موسیقی نواحی ایران، موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی كلاسیك منتشر شد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>مهلت پذیرش آثار در مرحله ی اول حداکثر تا تاریخ 31/04/1394</STRONG></SPAN>مرحله ی نهایی در شهریورماه 1394 برگزار می شود.<BR>تکمیل و ارسال فرم &nbsp;درخواست تعهدی برای دبیرخانه در خصوص دعوت از متقاضی ایجاد نمی کند.<BR>مدارک ارسالی در دبیرخانه ی جشنواره محفوظ است و مسترد نمی شود.<BR>به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.<BR><BR>دبیرخانه ی جشنواره با شماره تلفن های 66721170 و 88906080 آماده پاسخگویی به سؤالات متقاضیان شرکت در جشنواره<BR><BR><STRONG>نشانی دبیرخانه:</STRONG>&nbsp;تهران، خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، جنب تالار وحدت، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه ی پنجم ساختمان رودکی، کد پستی 1133914934<BR><BR>هر گونه اطلاع رسانی تکمیلی در خصوص جشنواره تنها از طریق پایگاه رسمی جشنواره به نشانی&nbsp;<STRONG>www.nay.ir</STRONG>&nbsp;و&nbsp;<STRONG>www.javanmusicfestival.com</STRONG>&nbsp;&nbsp;اعلام خواهد شد و مسئولیت پیگیری اخبار اطلاعات این پایگاه بر عهده ی متقاضیان است.<BR><BR></P> text/html 2015-02-26T05:22:32+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد نخستین جشنواره مصرف كالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی- اسلامی http://ershadshk.mihanblog.com/post/174 <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نخستین جشنواره مصرف كالاهای فرهنگی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>با الگوی ایرانی-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اسلامی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>با رویكرد كودك و خانواده</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 18.95pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و ارشاد اسلامی با همكاری سازمان زیبا سازی شهرداری تهران نخستین جشنواره<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مصرف كالاهای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فرهنگی با الگوی ایرانی - اسلامی به مناسبت سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی را برگزار می نماید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>اهداف جشنواره: <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>توجه به ابتكارات و خلاقیتهای مردم و نهادهای غیر دولتی در رابطه با كالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی - اسلامی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>ایجاد دغدغه فرهنگی میان خانواده ها</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>افزایش مصرف آثار و تولیدات فرهنگی ایرانی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>–</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA> اسلامی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>تقویت منابع تغذیه فرهنگ ایرانی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>–</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA> اسلامی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>زمینه سازی برای نو آوری و تبادل اندیشه ها و آموخته های هنرمندان</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>موضوع جشنواره: <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>برگزاری مسابقه با محوریت :</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: IranNastaliq"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>كتاب شامل: پدیدآورنده، تصویرگری، صفحه آرائی، ویراستاری، چاپ و بسته بندی و ...</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: IranNastaliq"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>لوازم التحریر شامل طراحی و استفاده از نقوش و رنگ های زیبا و جذاب و خلاق <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>با الگوی ایرانی - اسلامی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: IranNastaliq"><SPAN style="mso-list: Ignore">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>اسباب بازی و سرگرمی شامل: طراحی، نمونه سازی، تولید، بسته بندی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>ویژگیهای شكلی و محتوایی طرحهای ارسالی:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>طرح براساس نیازهای محلی و ملی تعریف شد و تاثیرات پایدار داشته باشد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>طرح به طور خاص برای این جشنواره تدوین شده باشد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>طرح در برگیرنده طیف وسیعی از جامعه، بخصوص كودكان و نوجوانان باشد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>شركت در همه محورهای جشنواره بلامانع است و محدودیتی برای تعداد آثار وجود ندارد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>طرح های ارسالی به طراحان عودت داده نمی شود</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>برآورد كلی از هزینه های اجرای طرح ارائه شود و چنانچه نهاد یا سازمانی تمایل به همكاری و مشاركت در اجرا را دارد در طرح ذكر گردد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>(هر چقدر هزینه اجرای طرح كمتر و مخاطبین بیشتری را در برگیرد اولویت انتخاب بالاتری را خواهد داشت).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>طرح ارسالی بصورت لوح فشرده و در محیط </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>Word</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> تهیه شود.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>مشخصات كامل شناسنامه ای، ‌آدرس كامل پستی منزل و یا در صورت اشتغال محل كار، تلفن همراه و تلفن ثابت همراه با ارائه طرح الزامی است.</SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>جوایز:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نفرات اول در هر رشته مبلغ 20میلیون ریال به همراه تندیس و لوح تقدیر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نفرات دوم در هر رشته 15 میلیون ریال به همراه تندیس و لوح تقدیر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نفرات سوم در هر رشته 10 میلیون ریال به همراه تندیس و لوح تقدیر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>(طرح های منتخب مورد حمایت نیز قرار خواهد گرفت)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>تقویم اجرایی:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>مهلت ارسال آثار 25/12/93</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>زمان داوری و انتخاب آثار از اسفند ماه سالجاری تا پایان اردیبهشت سال 1394 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 269.25pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نشانی دبیرخانه جشنواره: <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: 40.5pt" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نشانی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>پستی تهران، میدان هفتم تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، ، پلاك 7 طبقه اول، كد پستی 1589746511 ، اداره كل مجامع، تشكل ها و فعالیت های فرهنگی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>پست الكترونیك: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>majame@farhang.gov.ir<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>پایگاه اینترنتی: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>majame.farhang.gov.ir<o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>تلفكس: 6- 88318655</SPAN></P> text/html 2015-02-04T03:33:08+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد محمد(ص) پیامبر رحمت http://ershadshk.mihanblog.com/post/172 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد و سازمان بسیج هنرمندان استان و به منظور مقابله با توهین هفته نامه شارلی ابدو<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کارگاه خوشنویسی با عنوان " محمد(ص) پیامبر رحمت با حضور خوشنویسان شهرستان شهرکرد در مجتمع فرهنگی هنری مهر برگزار گردید.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA></SPAN></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 350px; HEIGHT: 338px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.uplod.ir/i/00524/38trb7269hql.jpg" width=3928 height=3081></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 349px; HEIGHT: 303px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.uplod.ir/i/00524/wqeu0uso3ewq.jpg" width=3665 height=3113></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 351px; HEIGHT: 296px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.uplod.ir/i/00524/23y2owi5gc1w.jpg" width=4198 height=3049></P> text/html 2015-02-04T03:23:41+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد عصر شعر انقلاب http://ershadshk.mihanblog.com/post/171 <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و به همت انجمن ادبی سروش سورشجان عصر شعر ی با عنوان"عصر شعر&nbsp;انقلاب" امروز چهارشنبه 15 بهمن 93 از ساعت 15 در محل سالن اجتماعات عبداله زاده شهر سورشجان بر گزار می گردد. از کلیه علاقمندان دعوت می شود در این عصر شعر شرکت فرمایند.</SPAN></P> text/html 2015-02-04T03:13:40+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد نمایشگاه عکس " انقلاب " http://ershadshk.mihanblog.com/post/170 <P align=center><IMG style="WIDTH: 313px; HEIGHT: 232px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.uplod.ir/i/00524/k975ke6o23hv.jpg" width=3137 height=1771></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر نمایشگاه عکسی از رویدادهای انقلاب در سال 57 در مجتمع فرهنگی هنری مهر جهت بازدید علاقمندان دایر می باشد . علاقمندان می توانند در دهه مبارک فجر همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 8 تا 14 از نمایشگاه یاد شده بازدید بعمل آورند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2015-02-04T03:04:49+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد نمایشگاه مطبوعات سال 57 http://ershadshk.mihanblog.com/post/169 <P align=center><IMG style="WIDTH: 293px; HEIGHT: 204px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.uplod.ir/i/00524/nt3kahdztgxd.jpg" width=3532 height=2016></P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر نمایشگاهی از مطبوعات سال 57 در مجتمع فرهنگی هنری مهر جهت بازدید علاقمندان دایر می باشد . علاقمندان می توانند در دهه مبارک فجر همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 8 تا 14 از نمایشگاه یاد شده بازدید بعمل آورند</SPAN></SPAN></P> text/html 2015-02-04T02:46:26+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد باورکن این یک نمایش نیست http://ershadshk.mihanblog.com/post/168 <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>نمایش باور کن این یک نمایش نیست به نویسندگی و کارگردانی کاظم حیدری چالش تری در تالار غدیر شهرکرد آغاز شد.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" alt="" src="http://up.hm-theater.ir/up/hm-theater/Pictures/10629799_343605785823501_918002272971758170_n.jpg" width=500 height=600><BR></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG>در این نمایش طنز: مهناز نجفی چالش تری، عقیل قدمی، هادی امیدی و سید مهدی سلیمی به ایفای نقش خواهند پرداخت.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG>این نمایش&nbsp;تا 22 بهمن ماه 93 ساعت 17 در تالار غدیر واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری به روی صحنه خواهد رفت.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG>آدرس فروش بلیت و محل اجرا: شهرکرد، ابتدای بلوار آیت الله کاشانی، چهارراه فارابی تالار غدیر</STRONG></P><BR> text/html 2015-01-27T06:00:56+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان اولین جشنواره هفت سین و هدایای نوروزی «سین هشتم» http://ershadshk.mihanblog.com/post/167 <P style="TEXT-ALIGN: justify">نخستین جشنواره هفت سین و هدایای نوروزی از تاریخ 5/12/1393 تا 11/12/1393 در برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">جشنواره هفت سین نوروزی با هدف زنده کردن آیین های نوروزی برای کودکان و نوجوانان، ارج نهادن به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به سبک زندگی اسلامی، حمایت از تولیدات داخلی کشور،فرهنگ سازی مبنی بر استفاده از محصولات داخلی به جای محصولات بیگانه،حمایت از کارافرینانی که در عرصه تولید محصولات مرتبط با این جشن فعالیت میکنند و کمک به زنده نگه داشتن آیین ها و جشن های باستانی و اسلامی برگزار می شود.<BR><BR>همزمان با برگزاری این جشنواره کارگاه های آموزشی مرتبط با سبک زندگی با موضوعات مختلف درباره فلسفه عمو نوروز و ننه سرما، آداب اسلامی نوروزفلسفه سفره هفت سین، فلسفه هدیه دادن و عیدی گرفتن، فلسفه دید و بازدید های نوروزی،فلسفه کمک رساندن به همنوعان در نوروز ، فوت و فن خانه تکانی در شب عید، آشپزی و شیرینی پزی، سلامت و زیبایی در سفرهای نوروزی و ... برپا خواهد شد.<BR><BR>بخش سرگرمی کودک با عنوان نقاشی با موضوع نوروز، رنگ کردن تخم مرغ رنگی، قصه های نوروزی، آسمان آبی و نجوم، تن پوش های ننه سرما و عمو نوروز، سفره هفت سین برای عکاسی بازدیدکنندگان از دیگر بخش های جنبی این جشنواره است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">از علاقه مندان در حوزه های مرتبط با:طراحی سفره های هفت سین ،هنرپتینه کاری،نقاشی های،دکوراتیو،سفال،سرامیک،کریستال، عروسک ،سبزه های تزئینی نوروز،اجناس مناسب برای هدایای نوروزی،تخم مرغ های رنگی،شیرینی جات و شکلات های خانگی ،صنایع دستی و هنر های سنتی،ملحفه،روتختی،کوسن ،چهل تکه،شمع و جاشمعی،کتب و نشریات مرتبط ،زیورآلات و دستسازه طلا و نقره،مجسمه و ظروف تزئینی، و ملزومات هفت سین که تمایل دارند در این نمایشگاه شرکت کنند، تقاضا میشود درخواست های خود را <SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>تا تاریخ دوازده بهمن ماه</STRONG></SPAN> به ستاد اجرایی نمایشگاه به شمارهای تماس ٠٢١٨٨٨٧١٥٨٨،٠٢١٨٨٨٧١٦٥٦ یا <SPAN id=cloak49599><A href="mailto:sin8.festival@gmail.com">sin8.festival@gmail.com</A></SPAN> ارسال فرمایید.<BR>بدیهی است با توجه به محدود بودن فضا ،اولویت جانمایی به ترتیب ارسال درخواست ها خواهد بود.<BR><BR></P> text/html 2015-01-04T00:57:50+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان سیزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره منتشر شد http://ershadshk.mihanblog.com/post/166 <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>سیزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوان اردبیهشت 94 در استان قزوین برگزار می شود .</DIV> <DIV class=details-pages> <DIV class=mydetails> <P align=center><IMG style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" alt="" src="http://www.artfest.ir/uploads/up_6844cdd129a30d851b95a0c3d1984ef0.jpg" width=327 height=225></P> <P>به گزارش روابط عمومی مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری، سیزدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره &nbsp;در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوان هنرمند اردیبهشت ماه 1394 در استان قزوین برگزار می‌شود.</P> <P>بخش‌های این جشنواره شامل داستان کوتاه بزرگسال، داستان کوتاه کودک و نوجوان، شعر کودک و نوجوان، شعرنو (نیمایی و آزاد)، شعر کلاسیک، &nbsp;ترانه و سرود می شود با موضوع آزاد است اما در شرایط برابر تکنیکی آثاری که حول محورهای «ارزش‌های دینی»، «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، «خانواده الگوی ایرانی اسلامی»و «بیداری و اخوت اسلامی» است از اولویت انتخاب برخوردارند.</P> <P>&nbsp;بنا بر این گزارش هر هنرمند می تواند در بخش شعر حداکثر ۶ اثر و در بخش داستان ۳ اثر را ارائه کند و هر اثر باید مجزا در قالب فایل word&nbsp; و با اندازه قلم ۱۴ و نوع قلم B mitra بر روی لوح فشرده و همراه نسخه چاپی ارسال شود.</P> <P>برای تسهیل در امر داوری، شاعران و نویسندگان که چندین اثر دارند باید هر اثر خود را در صفحات جدا از هم چاپ و در ۳ نسخه ارسال کنند. صفحات متون نیز باید بدون ذکر نام و مشخصات صاحب اثر ارسال شود.</P> <P>گفتنی است درج کد رهگیری و بخش روی صفحات آثار الزامی است وثبت نام و دریافت کد رهگیری تنها از طریق سایت www.artfest.ir میسر خواهد بود.</P> <P>همچنین حداکثر سن شرکت کنندگان تا زمان برگزاری جشنواره 30 سال تمام تعیین شده است. (متولدین 30/2/1364به بعد)</P> <P>دبیرخانه جشنواره در صورت صلاحدید آثار منتخب را با نام صاحب اثر چاپ خواهد کرد و هر فرد می‌تواند همزمان در همه بخش‌ها شرکت کند و در مجموع 80 نفر از شرکت کنندگان در دو بخش داستان و شعر به مرحله پایانی جشنواره دعوت خواهند شد.</P> <P>لازم به ذکر است؛ پس از پایان جشنواره آثار ارسالی به شرکت کنندگان عودت داده نمی‌شود و دبیرخانه جشنواره از دریافت آثار ارسال شده بعد از موعد مقرر معذور است.</P> <P>گفتنی است به کلیه راه یافتگان مرحله پایانی جشنواره در صورت حضور و شرکت در کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی علاوه بر کمک هزینه ایاب و ذهاب مبلغ 5.000.000 ریال تعلق خواهد گرفت.</P> <P>&nbsp;همچنین به نفر برگزیده در بخش داستان کوتاه بزرگسال، داستان کوتاه کودک و نوجوان و شعر کودک و نوجوان و نفرات برگزیده در بخش شعر نو، شعر کلاسیک و ترانه و سرود فرصت انتشار یک مجموعه اثر توسط انتشارات سوره مهر اعطاء می‌گردد.</P> <P>&nbsp;</P> <P>یاد آور می شود آخرین مهلت ارسال آثار تا1 اسفند ماه 1393 و&nbsp; زمان برگزاری جشنواره نیز اردیبهشت 1394اعلام شده است و هنرمندان می توانند پس از ثبت نام اینترنتی در جشنواره &nbsp;آثار خود را به نشانی: تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی جشنواره‌ها ارسال کنند.</P></DIV></DIV>