اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد http://ershadshk.mihanblog.com 2015-03-27T00:35:37+01:00 text/html 2015-02-26T05:22:32+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی نخستین جشنواره مصرف كالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی- اسلامی http://ershadshk.mihanblog.com/post/174 <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نخستین جشنواره مصرف كالاهای فرهنگی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>با الگوی ایرانی-<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اسلامی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>با رویكرد كودك و خانواده</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Titr'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 18.95pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و ارشاد اسلامی با همكاری سازمان زیبا سازی شهرداری تهران نخستین جشنواره<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مصرف كالاهای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فرهنگی با الگوی ایرانی - اسلامی به مناسبت سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی را برگزار می نماید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>اهداف جشنواره: <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>توجه به ابتكارات و خلاقیتهای مردم و نهادهای غیر دولتی در رابطه با كالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی - اسلامی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>ایجاد دغدغه فرهنگی میان خانواده ها</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>افزایش مصرف آثار و تولیدات فرهنگی ایرانی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>–</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA> اسلامی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>تقویت منابع تغذیه فرهنگ ایرانی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>–</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA> اسلامی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>زمینه سازی برای نو آوری و تبادل اندیشه ها و آموخته های هنرمندان</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>موضوع جشنواره: <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo2" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>برگزاری مسابقه با محوریت :</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: IranNastaliq"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>كتاب شامل: پدیدآورنده، تصویرگری، صفحه آرائی، ویراستاری، چاپ و بسته بندی و ...</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: IranNastaliq"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>لوازم التحریر شامل طراحی و استفاده از نقوش و رنگ های زیبا و جذاب و خلاق <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>با الگوی ایرانی - اسلامی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l2 level1 lfo3" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: IranNastaliq"><SPAN style="mso-list: Ignore">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>اسباب بازی و سرگرمی شامل: طراحی، نمونه سازی، تولید، بسته بندی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>ویژگیهای شكلی و محتوایی طرحهای ارسالی:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>طرح براساس نیازهای محلی و ملی تعریف شد و تاثیرات پایدار داشته باشد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>طرح به طور خاص برای این جشنواره تدوین شده باشد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>طرح در برگیرنده طیف وسیعی از جامعه، بخصوص كودكان و نوجوانان باشد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>شركت در همه محورهای جشنواره بلامانع است و محدودیتی برای تعداد آثار وجود ندارد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN>طرح های ارسالی به طراحان عودت داده نمی شود</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>برآورد كلی از هزینه های اجرای طرح ارائه شود و چنانچه نهاد یا سازمانی تمایل به همكاری و مشاركت در اجرا را دارد در طرح ذكر گردد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>(هر چقدر هزینه اجرای طرح كمتر و مخاطبین بیشتری را در برگیرد اولویت انتخاب بالاتری را خواهد داشت).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>طرح ارسالی بصورت لوح فشرده و در محیط </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>Word</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> تهیه شود.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><B style="mso-ansi-font-weight: normal"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>مشخصات كامل شناسنامه ای، ‌آدرس كامل پستی منزل و یا در صورت اشتغال محل كار، تلفن همراه و تلفن ثابت همراه با ارائه طرح الزامی است.</SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>جوایز:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نفرات اول در هر رشته مبلغ 20میلیون ریال به همراه تندیس و لوح تقدیر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نفرات دوم در هر رشته 15 میلیون ریال به همراه تندیس و لوح تقدیر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نفرات سوم در هر رشته 10 میلیون ریال به همراه تندیس و لوح تقدیر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>(طرح های منتخب مورد حمایت نیز قرار خواهد گرفت)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>تقویم اجرایی:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>مهلت ارسال آثار 25/12/93</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>زمان داوری و انتخاب آثار از اسفند ماه سالجاری تا پایان اردیبهشت سال 1394 </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; tab-stops: 269.25pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نشانی دبیرخانه جشنواره: <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: 40.5pt" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpFirst><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>نشانی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>پستی تهران، میدان هفتم تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، ، پلاك 7 طبقه اول، كد پستی 1589746511 ، اداره كل مجامع، تشكل ها و فعالیت های فرهنگی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>پست الكترونیك: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>majame@farhang.gov.ir<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; mso-list: l1 level1 lfo1" dir=rtl class=MsoListParagraphCxSpLast><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Arial"><SPAN style="mso-list: Ignore">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq" lang=FA>پایگاه اینترنتی: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'IranNastaliq','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>majame.farhang.gov.ir<o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>تلفكس: 6- 88318655</SPAN></P> text/html 2015-02-04T03:33:08+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی محمد(ص) پیامبر رحمت http://ershadshk.mihanblog.com/post/172 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد و سازمان بسیج هنرمندان استان و به منظور مقابله با توهین هفته نامه شارلی ابدو<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کارگاه خوشنویسی با عنوان " محمد(ص) پیامبر رحمت با حضور خوشنویسان شهرستان شهرکرد در مجتمع فرهنگی هنری مهر برگزار گردید.</SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA></SPAN></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 350px; HEIGHT: 338px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.uplod.ir/i/00524/38trb7269hql.jpg" width=3928 height=3081></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 349px; HEIGHT: 303px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.uplod.ir/i/00524/wqeu0uso3ewq.jpg" width=3665 height=3113></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 351px; HEIGHT: 296px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.uplod.ir/i/00524/23y2owi5gc1w.jpg" width=4198 height=3049></P> text/html 2015-02-04T03:23:41+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی عصر شعر انقلاب http://ershadshk.mihanblog.com/post/171 <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و به همت انجمن ادبی سروش سورشجان عصر شعر ی با عنوان"عصر شعر&nbsp;انقلاب" امروز چهارشنبه 15 بهمن 93 از ساعت 15 در محل سالن اجتماعات عبداله زاده شهر سورشجان بر گزار می گردد. از کلیه علاقمندان دعوت می شود در این عصر شعر شرکت فرمایند.</SPAN></P> text/html 2015-02-04T03:13:40+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی نمایشگاه عکس " انقلاب " http://ershadshk.mihanblog.com/post/170 <P align=center><IMG style="WIDTH: 313px; HEIGHT: 232px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.uplod.ir/i/00524/k975ke6o23hv.jpg" width=3137 height=1771></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر نمایشگاه عکسی از رویدادهای انقلاب در سال 57 در مجتمع فرهنگی هنری مهر جهت بازدید علاقمندان دایر می باشد . علاقمندان می توانند در دهه مبارک فجر همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 8 تا 14 از نمایشگاه یاد شده بازدید بعمل آورند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2015-02-04T03:04:49+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی نمایشگاه مطبوعات سال 57 http://ershadshk.mihanblog.com/post/169 <P align=center><IMG style="WIDTH: 293px; HEIGHT: 204px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.uplod.ir/i/00524/nt3kahdztgxd.jpg" width=3532 height=2016></P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر نمایشگاهی از مطبوعات سال 57 در مجتمع فرهنگی هنری مهر جهت بازدید علاقمندان دایر می باشد . علاقمندان می توانند در دهه مبارک فجر همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 8 تا 14 از نمایشگاه یاد شده بازدید بعمل آورند</SPAN></SPAN></P> text/html 2015-02-04T02:46:26+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی باورکن این یک نمایش نیست http://ershadshk.mihanblog.com/post/168 <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>نمایش باور کن این یک نمایش نیست به نویسندگی و کارگردانی کاظم حیدری چالش تری در تالار غدیر شهرکرد آغاز شد.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><IMG style="VERTICAL-ALIGN: middle" alt="" src="http://up.hm-theater.ir/up/hm-theater/Pictures/10629799_343605785823501_918002272971758170_n.jpg" width=500 height=600><BR></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG>در این نمایش طنز: مهناز نجفی چالش تری، عقیل قدمی، هادی امیدی و سید مهدی سلیمی به ایفای نقش خواهند پرداخت.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG>این نمایش&nbsp;تا 22 بهمن ماه 93 ساعت 17 در تالار غدیر واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری به روی صحنه خواهد رفت.</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><STRONG>آدرس فروش بلیت و محل اجرا: شهرکرد، ابتدای بلوار آیت الله کاشانی، چهارراه فارابی تالار غدیر</STRONG></P><BR> text/html 2015-01-27T06:00:56+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی فراخوان اولین جشنواره هفت سین و هدایای نوروزی «سین هشتم» http://ershadshk.mihanblog.com/post/167 <P style="TEXT-ALIGN: justify">نخستین جشنواره هفت سین و هدایای نوروزی از تاریخ 5/12/1393 تا 11/12/1393 در برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">جشنواره هفت سین نوروزی با هدف زنده کردن آیین های نوروزی برای کودکان و نوجوانان، ارج نهادن به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به سبک زندگی اسلامی، حمایت از تولیدات داخلی کشور،فرهنگ سازی مبنی بر استفاده از محصولات داخلی به جای محصولات بیگانه،حمایت از کارافرینانی که در عرصه تولید محصولات مرتبط با این جشن فعالیت میکنند و کمک به زنده نگه داشتن آیین ها و جشن های باستانی و اسلامی برگزار می شود.<BR><BR>همزمان با برگزاری این جشنواره کارگاه های آموزشی مرتبط با سبک زندگی با موضوعات مختلف درباره فلسفه عمو نوروز و ننه سرما، آداب اسلامی نوروزفلسفه سفره هفت سین، فلسفه هدیه دادن و عیدی گرفتن، فلسفه دید و بازدید های نوروزی،فلسفه کمک رساندن به همنوعان در نوروز ، فوت و فن خانه تکانی در شب عید، آشپزی و شیرینی پزی، سلامت و زیبایی در سفرهای نوروزی و ... برپا خواهد شد.<BR><BR>بخش سرگرمی کودک با عنوان نقاشی با موضوع نوروز، رنگ کردن تخم مرغ رنگی، قصه های نوروزی، آسمان آبی و نجوم، تن پوش های ننه سرما و عمو نوروز، سفره هفت سین برای عکاسی بازدیدکنندگان از دیگر بخش های جنبی این جشنواره است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">از علاقه مندان در حوزه های مرتبط با:طراحی سفره های هفت سین ،هنرپتینه کاری،نقاشی های،دکوراتیو،سفال،سرامیک،کریستال، عروسک ،سبزه های تزئینی نوروز،اجناس مناسب برای هدایای نوروزی،تخم مرغ های رنگی،شیرینی جات و شکلات های خانگی ،صنایع دستی و هنر های سنتی،ملحفه،روتختی،کوسن ،چهل تکه،شمع و جاشمعی،کتب و نشریات مرتبط ،زیورآلات و دستسازه طلا و نقره،مجسمه و ظروف تزئینی، و ملزومات هفت سین که تمایل دارند در این نمایشگاه شرکت کنند، تقاضا میشود درخواست های خود را <SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>تا تاریخ دوازده بهمن ماه</STRONG></SPAN> به ستاد اجرایی نمایشگاه به شمارهای تماس ٠٢١٨٨٨٧١٥٨٨،٠٢١٨٨٨٧١٦٥٦ یا <SPAN id=cloak49599><A href="mailto:sin8.festival@gmail.com">sin8.festival@gmail.com</A></SPAN> ارسال فرمایید.<BR>بدیهی است با توجه به محدود بودن فضا ،اولویت جانمایی به ترتیب ارسال درخواست ها خواهد بود.<BR><BR></P> text/html 2015-01-04T00:57:50+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی فراخوان سیزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره منتشر شد http://ershadshk.mihanblog.com/post/166 <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>سیزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوان اردبیهشت 94 در استان قزوین برگزار می شود .</DIV> <DIV class=details-pages> <DIV class=mydetails> <P align=center><IMG style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" alt="" src="http://www.artfest.ir/uploads/up_6844cdd129a30d851b95a0c3d1984ef0.jpg" width=327 height=225></P> <P>به گزارش روابط عمومی مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری، سیزدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره &nbsp;در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوان هنرمند اردیبهشت ماه 1394 در استان قزوین برگزار می‌شود.</P> <P>بخش‌های این جشنواره شامل داستان کوتاه بزرگسال، داستان کوتاه کودک و نوجوان، شعر کودک و نوجوان، شعرنو (نیمایی و آزاد)، شعر کلاسیک، &nbsp;ترانه و سرود می شود با موضوع آزاد است اما در شرایط برابر تکنیکی آثاری که حول محورهای «ارزش‌های دینی»، «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، «خانواده الگوی ایرانی اسلامی»و «بیداری و اخوت اسلامی» است از اولویت انتخاب برخوردارند.</P> <P>&nbsp;بنا بر این گزارش هر هنرمند می تواند در بخش شعر حداکثر ۶ اثر و در بخش داستان ۳ اثر را ارائه کند و هر اثر باید مجزا در قالب فایل word&nbsp; و با اندازه قلم ۱۴ و نوع قلم B mitra بر روی لوح فشرده و همراه نسخه چاپی ارسال شود.</P> <P>برای تسهیل در امر داوری، شاعران و نویسندگان که چندین اثر دارند باید هر اثر خود را در صفحات جدا از هم چاپ و در ۳ نسخه ارسال کنند. صفحات متون نیز باید بدون ذکر نام و مشخصات صاحب اثر ارسال شود.</P> <P>گفتنی است درج کد رهگیری و بخش روی صفحات آثار الزامی است وثبت نام و دریافت کد رهگیری تنها از طریق سایت www.artfest.ir میسر خواهد بود.</P> <P>همچنین حداکثر سن شرکت کنندگان تا زمان برگزاری جشنواره 30 سال تمام تعیین شده است. (متولدین 30/2/1364به بعد)</P> <P>دبیرخانه جشنواره در صورت صلاحدید آثار منتخب را با نام صاحب اثر چاپ خواهد کرد و هر فرد می‌تواند همزمان در همه بخش‌ها شرکت کند و در مجموع 80 نفر از شرکت کنندگان در دو بخش داستان و شعر به مرحله پایانی جشنواره دعوت خواهند شد.</P> <P>لازم به ذکر است؛ پس از پایان جشنواره آثار ارسالی به شرکت کنندگان عودت داده نمی‌شود و دبیرخانه جشنواره از دریافت آثار ارسال شده بعد از موعد مقرر معذور است.</P> <P>گفتنی است به کلیه راه یافتگان مرحله پایانی جشنواره در صورت حضور و شرکت در کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی علاوه بر کمک هزینه ایاب و ذهاب مبلغ 5.000.000 ریال تعلق خواهد گرفت.</P> <P>&nbsp;همچنین به نفر برگزیده در بخش داستان کوتاه بزرگسال، داستان کوتاه کودک و نوجوان و شعر کودک و نوجوان و نفرات برگزیده در بخش شعر نو، شعر کلاسیک و ترانه و سرود فرصت انتشار یک مجموعه اثر توسط انتشارات سوره مهر اعطاء می‌گردد.</P> <P>&nbsp;</P> <P>یاد آور می شود آخرین مهلت ارسال آثار تا1 اسفند ماه 1393 و&nbsp; زمان برگزاری جشنواره نیز اردیبهشت 1394اعلام شده است و هنرمندان می توانند پس از ثبت نام اینترنتی در جشنواره &nbsp;آثار خود را به نشانی: تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی جشنواره‌ها ارسال کنند.</P></DIV></DIV> text/html 2014-12-22T06:39:57+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی فراخوان هشتمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار http://ershadshk.mihanblog.com/post/165 <P align=justify><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P><FONT face="Times New Roman"> <P align=justify><FONT size=4>شعر، ارمغان غواصی در ژرفای اندیشه و احساس است و زبان دل، رهیافت ناب انسان از سفر به ملکوت کلمات و رسیدن به فطرت، عاطفه و</FONT><FONT size=4>خیال، همسفران دل اند در جاده های تودرتوی اندیشه و مسافر، به تشنه کامی ماننده است که از زلال عشق و معرفت سیراب می گردد و حقیقت </FONT><FONT size=4>را از صمیم جان، بازتاب می دهد </FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>.</FONT></P></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P align=justify><FONT size=4>از همان هشت سال پیش که اندیشه شکل گیری جشنواره ادبی با نام و یاد بنیانگذار نستوه انقلاب اسلامی ایران رقم خورد، بارقه های امید و</FONT><FONT size=4>باورمندی نسبت به نسلی تازه نفس که با وجود فاصله زمانی با دوران حیات پربرکت حضرت امام خمینی(ره) در ادراک و ترویج آگاهانه و</FONT><FONT size=4>هوشمندانه اندیشه ها و آرمانهای متعالی آن احیاگر بیداری اسلامی در جهان، از هیچ کوششی فروگذار نمی کند، عیان و جلوه گر بود و امروز</FONT><FONT size=4>که هشت بهار از عمر این نهال شکوفا می گذرد، ضرورت پیوند مبارک و هرچه بیشتر اندیشه ها و قلم های جدید با این مولود فرهنگی و ادبی </FONT><FONT size=4>احساس می شود، باشد که گامی هرچند کوچک در مسیر تبیین و ترویج اندیشه های متعالی روح الله، یادگاران گامی و مواریث گرانسنگ معنوی </FONT><FONT size=4>و انقلابی ایشان برداشته شود، انشاءالله </FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>.</FONT></FONT><FONT size=4 face="Times New Roman">دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی شعر یارویادگار</P></FONT><B><FONT face="Times New Roman,Bold"><FONT face="Times New Roman,Bold"> <P align=justify><FONT size=4>موضوعات جشنواره </FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>:</FONT></P></B></FONT></FONT><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT lang=ZH-TW face=Symbol> <P align=justify><FONT size=4>&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>شخصیت و اندیشه های متعالی</FONT></P></FONT><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT lang=ZH-TW face=Symbol> <P align=justify><FONT size=4>&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT size=4 face="Times New Roman">حضرت امام خمینی (ره)</FONT></P> <P align=justify><FONT size=4><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT lang=ZH-TW face=Symbol>&nbsp;</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman">و با افزایش بخش بین الملل در هشتمین دوره و تمرکز بر حوزه شعر، اقدام به دریافت اثر می نماید </FONT><FONT face="Times New Roman">.</P></FONT></FONT><B><FONT face="Times New Roman,Bold"><FONT face="Times New Roman,Bold"> <P align=justify><FONT size=4>بخش های جشنواره </FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>:</FONT></P></B></FONT></FONT><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT lang=ZH-TW face=Symbol> <P align=justify><FONT size=4>&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>کلاسیک(غزل،مثنوی،رباعی و ...)</FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT size=4>&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>آزاد(سپید و نیمایی)</FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT size=4>&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>کودک و نوجوان</FONT></P></FONT><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT lang=ZH-TW face=Symbol> <P align=justify><FONT size=4>&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>ترانه</FONT></P></FONT><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT lang=ZH-TW face=Symbol> <P align=justify><FONT size=4>&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>گویش های محلی ایران</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>(ترکی،لری،کردی و عربی)</FONT></FONT><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT size=4>&nbsp;</FONT></FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>بین الملل(شاعران غیر ایرانی)</FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT lang=ZH-TW face=Symbol><FONT size=4>&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>ویژه(تکریم یادگار حضرت امام، حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی(ره))</FONT></FONT></P> <P align=justify><B><FONT face="Times New Roman,Bold"><FONT face="Times New Roman,Bold"><FONT size=4>جوایز </FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>:</FONT></P></B></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P align=justify><FONT size=4>به نفرات اول تا سوم در همه بخش های شش گانه، به ترتیب چهار، سه و دو قطعه سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس جشنواره بین المللی </FONT><FONT size=4>شعر یار و یادگار اعطاء و آثار برگزیده در قالب مجموعه ای انتشار خواهد یافت </FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>.</FONT></P></FONT><B><FONT face="Times New Roman,Bold"><FONT face="Times New Roman,Bold"> <P align=justify><FONT size=4>آیین نامه و مقررات </FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>:</FONT></P></B></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P align=justify><FONT size=4>1 -&nbsp;آثار ارسالی، می بایست در برگه </FONT></FONT><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">A4 </FONT><FONT face="Times New Roman">و به صورت تایپ شده ارسال شوند </FONT><FONT face="Times New Roman">.</P></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P align=justify><FONT size=4>2 -&nbsp;دبیرخانه جشنواره، حق انتشار گزیده ای از آثار رسیده را با قید نام پدیدآورندگان برای خود محفوظ می داند </FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>.</FONT></P></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P align=justify><FONT size=4>3 -&nbsp;دبیرخانه جشنواره، هیچ گونه محدودیت سنی برای ارسال کنندگان محترم آثار در بخش های ش گانه قائل نیست و همه گروه های سنی می </FONT><FONT size=4>توانند حول محور موضوع اندیشه های علمی، عبادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امام عظیم الشان آثار خود را در بخش های تعیین شده ارائه </FONT><FONT size=4>نمایند</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>.</FONT></P></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P align=justify><FONT size=4>4 -&nbsp;مهلت ارسال آثار از سی ام مهر لغایت سی ام دی ماه سال جاری خواهد بود</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>.</FONT></FONT></P><FONT face="Times New Roman"><FONT face="Times New Roman"> <P align=justify><FONT size=3>دبیرخانه جشنواره از طریق وب سایت جشنواره به آدرس&nbsp;<FONT face="Times New Roman">&nbsp;<A href="http://www.yaroyadegar.ir">www.yaroyadegar.ir</A>&nbsp; <FONT face="Times New Roman">پذیرای آثار شرکت کنندگان محترم خواهد بود </FONT><FONT face="Times New Roman">.</P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><B><FONT face="Times New Roman,Bold"><FONT face="Times New Roman,Bold"> <P align=justify><FONT size=4>داوری آثار</FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>:</FONT></P></B></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P align=justify><FONT size=4>آثار دریافتی پس از اتمام زمان فراخوان، توسط شاعران و پیشکسوتان ادبی کشور، بررسی و داوری خواهد شد و در مراسم پایانی جشنواره که </FONT><FONT size=4>به حول و قوه الهی در سال 1333 شاهد آن خواهیم بود، برگزیدگان معرفی و تقدیر می شوند</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>.</FONT></P></FONT><B><FONT face="Times New Roman,Bold"><FONT face="Times New Roman,Bold"> <P align=justify><FONT size=4>آدرس دبیرخانه</FONT></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>:</FONT></P></B></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"> <P align=justify><FONT size=4>نشانی دبیرخانه جشنواره: تهران،خیابان شهید باهنر، خیابان یاسر، کوچه سوده، پلاک 5، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، دبیرخانه </FONT><FONT size=4>هشتمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>.</FONT></P></FONT> text/html 2014-10-14T01:54:44+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی برگزاری عصر شعر"فروغ ولایت" در شهرکرد http://ershadshk.mihanblog.com/post/163 <br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><span style="LINE-HEIGHT: 18px; DISPLAY: block; FONT-SIZE: 11px" id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_7446_lblLead" class="briefDescription">همزمان با دهه امامت و ولایت مراسم عصر شعری با عنوان "عصر شعر فروغ ولایت" در سالن مهر مجتمع فرهنگی هنری مهر با حضور اکثر هنرمندان ، شاعران، ادیبان ، مردم و مسئولین ولایت مدار شهرستان برگزار گردید.</span> <span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_7446_lblBody"> <p style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 11px">"جواد کارگران" مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ضمن تبریک اعیاد بزرگ قربان و غدیر بر مسئله غدیر تأکید و آنرا نشانه ولایت مندی و ولایت مداری مولا و سرورمان آقا علی ابن ابیطالب دانست.&nbsp;</p>مدیر کل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت:آئین ادبی عصر شعر غدیر ، همزمان با سالروز واقعه تاریخی غدیرخم، عید بزرگ مسلمین و با هدف تعظیم شعائر مکتب ولایت و امامت به همت&nbsp; اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی&nbsp; و انجمن شعر و ادب رودکی </span><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_7446_lblBody"><span id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_NewsUI_NewsDetail00cphMiddle_7446_lblBody">شهرستان شهرکرد</span> برگزار گردید. <p style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 11px" data-iefixemptyparagraphs="">وی با بیان اینکه توجه و اهمیت به واقعه و عصر شعر غدیر از ضرورت‌های جامعه اسلامی است، تصریح کرد: پیام غدیر تشکیل حکومت و شایسته سالاری است و هر کس که با فطرت انسانها آشنایی داشته باشد، پیام غدیر را درک می‌کند.</p> <p style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 11px" data-iefixemptyparagraphs="">این مقام مسئول گفت: غدیر، عید کسانی است که دل در گروی رشد و کمال خود دارند و باید پیام این روز بزرگ را به مردم و آیندگان انتقال بدهیم.&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 11px" data-iefixemptyparagraphs="">در این نشست معنوی هنرمندان و ادیبان با زبان هنر و از مجرای واژه های آسمانی شعر در مقام مولای متقیان به شعر سرایی خواهند پرداخت تا با دستانی برآمده از کالبد نافذ و مؤجز هنر به بیعت دوباره با حضرت آفتاب برآیند و اوج باور و احساس عمیق خویش را با دیگر محبان آستان شاه نجف قسمت نمایند.</p> <p style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-SIZE: 11px">در ادامه شاعران پیشکسوت و جوان شهرستان در رثای حضرت علی (ع) و غدیر و ولایت سروده های خود را خواندند و این عید بزرگ را گرامی داشتند در این مراسم از تنی چند از شاعران پیشکسوت و جوان شهرستان تجلیل به عمل آمد.</p></span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br><br><div align="center"><img src="http://upcity.ir/images2/82918724996056788965.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="296" hspace="0" vspace="0" width="527"><br></div><br><br><br><div align="center"><img src="http://upcity.ir/images2/94123969501719806467.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="300" hspace="0" vspace="0" width="535"><br></div> text/html 2014-09-17T02:11:00+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی سیزدهمین دوسالانه عکس ایران http://ershadshk.mihanblog.com/post/162 <div align="center"><img alt="" src="http://www.nips.org.ir/editor/assets/1393/Dosalane%2013.jpg"></div> text/html 2014-09-17T02:07:30+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی فراخوان سیزدهمین دوسالانه‌ی عکس ایران http://ershadshk.mihanblog.com/post/161 <br><h2> <br> </h2> <div class="article-tools clearfix"> <br> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;انجمن عکاسان ایران با همکاری مرکز هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،مؤسسه‌ی توسعه‌ی هنرهای تجسمی معاصر و موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، سیزدهمین دوسالانه‌ی عکس ایران را از 3 تا 23 دیماه 1393 در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران برگزار می‌کند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> شورای برنامه‌ریزی</strong> <br> نادر داوودی، محمدمهدی رحیمیان، مسعود زنده‌روح کرمانی، اسماعیل عباسی، مجید مسچی، مهدی مقیم‌نژاد، سیدعباس میرهاشمی، ساعد نیکذات.<br> عبدالرحیم سیاهکارزاده (رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر)، حسین نوروزی (نماینده مرکز هنرهای تجسمی)</p> <p style="text-align: justify;"><strong> دبیر دوسالانه:</strong><br> اسماعیل عباسی</p> <p style="text-align: justify;"><strong> دوسالانه با موضوع آزاد در دو بخش برگزار می‌شود:</strong> <br> الف: رویکرد آرت فتوگرافی (art photography)<br> ب: رویکرد خلاقانه (creative photography)</p> <p style="text-align: justify;"><strong> الف. رویکرد آرت فتوگرافی<br> </strong>این بخش با تأکید ویژه بر رویکرد آرت فتوگرافی که مترادف عکاسی مفهومی (conceptual) است برگزار خواهد شد. از نگاه برگزار‌کننده، آرت فتوگرافی به فرآیندی در عکاسی اطلاق می‌شود که هنرمند طی آن می‌کوشد تا با استفاده از قابلیت‌های این رسانه، اندیشه‌ی مشخصی را به تصویر درآورد. آرت فتوگرافی ساختاری پروژه‌ای دارد، ایده‌محور است، هدف مفهومی مشخصی را دنبال می‌کند و عمدتاً برای ارائه‌ی نمایشگاهی تولید می‌شود. در این‌جا، منظور از پروژه، مجموعه‌ای از عکس‌هاست که از پیش برنامه‌ریزی شده و در کنار هم به پیکره‌بندی کار هنری شکل می‌دهد. ترتیب همنشینی عکس‌ها در یک پروژه می‌تواند بنابر منطق کلاسیک مجموعه عکس‌ها و پیروی از قانونِ وحدتِ موضوع، مکان یا زمان و همچنین ترتیبی روایی باشد، یا نباشد. به‌عبارت دیگر، آنچه که در ژانر آرت فتوگرافی ملاک ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد استفاده‌ی درست و بجا از تصاویر در جهت انسجام بخشیدن به ساختار و کلیت پروژه است و این مسأله به شکل سلسله مراتبی به ایده‌ی هنرمند و هدفی بر می‌گردد که او به آن دلیل ایده‌اش را مطرح می‌کند.<br> به طور منطقی، ایده ‌بنیاد بودن این شکل از عکاسی، مرزهای ارزش‌گذاری پروژه‌ها را از قواعد زیبایی‌شناختی لزوماً تثبیت شده فراتر می‌برد و همه چیز را در گرو اندیشه‌ی نهفته در کار قرار می‌دهد. بنابر این، تشخیص چارچوب ایده‌ها و هدف‌‌ها برای بامعنا شدن پروژه‌های عکاسی امری کاملاً ضروری است. از سوی دیگر آرت فتوگرافی بنابر همین دلیل مفهومی بودن خود، نه از نظر محتوایی می‌تواند به موضوعات بخصوصی محدود شود و نه از نظر تولیدی می‌تواند در برگیرنده‌ی شکل از پیش تعیین شده‌ای از عکاسی باشد. به عبارت دیگر، همه‌ی شیوه‌های تولیدی عکس، از مستند گرفته تا عکس‌های دست‌کاری شده، صحنه‌پردازی شده (و از این قبیل) و همه‌ی‌ عکس‌هایی که در اصل در ژانرهای پایه دیگری می‌گنجند، همچون عکس‌های پرتره، چشم‌انداز، طبیعت، تبلیغاتی (و از این قبیل)، به شرط برآوردن معیار ساختارمندی پروژه‌ای، ایده‌مندی، هدفمندی و در مجموع، فرآیند مفهومی‌سازی موضوعات و درونمایه‌ها، می‌توانند اعتبار لازم برای حضور در دامنه‌ی آرت فتوگرافی را بیابند.<br> لازم است هنرمندان برای تبیین بهتر پروژه‌های خود نوشتاری را حداقل 100 و حداکثر در 300 کلمه به عنوان استیتمنت یا دیدگاه هنرمند بنویسند. هنرمندان در انتخاب لحن نوشتار خود مختارند اما متن آن‌ها باید به شکلی روشن، گویا و مؤثر به فهم ایده‌ی آثارشان کمک کند.<br> در شرایط متعارف هر هنرمند میتواند تا 7 عکس را برای پروژه‌ی خود تعریف کند مگر آنکه او بنا بر ضرورت ایده‌ی خود بخواهد از این قاعده فراتر رود، که در مواردی از این قبیل، لازم است شرکت‌کنندگان به شکل دقیق دلایل تصمیمات خود را توضیح دهند. همچنین، در شرایط متعارف، شکل اجرای تصاویر بر کارماده‌ی کاغذ عکاسی (در همه‌ی انواع آن) مدنظر است. با این همه اگر هنرمندی خواستار اجرای ایده‌های خود بر کار ماده‌ی دیگر است و یا آنکه می‌خواهد آثارش را به گونه‌ای ویژه چیدمان کند، می‌بایست طرح و توضیحات دقیقی را به ضمیمه‌ی آثارش بیافزاید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> ب: رویکرد خلاقانه<br> </strong>این بخش به صورت تک عکس بوده و به نگاه و رویکرد خلاقانه عکاسان اختصاص دارد. در این جا منظور از خلاقیت رجوع به تواناییهای عکاس در انتخاب موضوع، سازماندهی بصری و روش بیان است که حاصل کار به تصویری تأمل برانگیز تبدیل شود. همچنین، منظور از تک عکس تصویری است که بتواند به شکلی مستقل، بی‌نیاز از توضیحات زمینه‌ای و یا همنشینی در کنار تصاویر دیگر، تأثیر خود را به بیننده منتقل کند. در این بخش نیز هنرمندان در انتخاب موضوع، تکنیک و حتی عنوان‌گذاری عکس‌های خود آزادند، اما هر هنرمند تنها می‌تواند 3 قطعه عکس را در سایت دوسالانه بارگذاری کند.</p> <p style="text-align: justify;"><span><span>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong> امتیازات:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"><li>این دوسالانه غیر رقابتی بوده و به کلیه‌ی راه یافتگان، مدال دوسالانه، کتاب و گواهی شرکت اهدا می‌شود.</li><li>با نظرکارشناسان هنری موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، تعدادی از آثار دوسالانه برای گنجینه‌ی موزه‌ی هنرهای معاصر تهران خریداری می‌شود.</li><li>برای راه‌یافتگان به دوسالانه، کارت عضویت انجمن عکاسان ایران با اعتبار یک ساله صادر می‌شود.</li><li>در بخش پروژه به هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه پیدا کند به تشخیص هیأت انتخاب حداکثر مبلغ پانزده میلیون ریال به‌عنوان کمک هزینه‌ی آماده‌سازی آثار از سوی دبیرخانه پرداخت می‌شود (این مبلغ بنا به صلاح‌ دید هیأت انتخاب و چگونگی ساختار پروژه می‌تواند متغیر باشد).<br> <strong>یادآوری</strong>: با توجه به فضای موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، برای این بخش حداکثر 30 پروژه در نظر گرفته شده است.</li><li>آماده سازی و ارائه‌ی نهایی آثار در بخش تک عکس با دبیرخانه‌ی دوسالانه خواهد بود.</li><li>این نمایشگاه پس از تهران در برخی از مراکز هنری دیگر ایران و جهان به نمایش در خواهد آمد.</li></ul> <p style="text-align: justify;"><strong> برنامه‌های جنبی:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"><li>تجلیل و برگزاری نمایشگاه از دو هنرمند پیشگام هنر عکاسی ایران</li><li>برگزاری نشستهای تخصصی در زمینه‌ی عکاسی</li><li>میزگرد در خصوص سیزدهمین دوسالانه‌ی عکس ایران</li></ul> <p style="text-align: justify;"><strong> مقررات عمومی:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"><li>سیزدهمین دوسالانه‌ی عکس ایران در این دوره از طریق پایگاه اینترنتی به نشانیwww.nips.org.ir اقدام به ثبت نام و دریافت آثار شما می‌کند.لطفاً به &nbsp;نشانی یاد شده مراجعه و با توجه به مقررات، عکس‌های خود را ارسال کنید</li><li>هر متقاضی می‌تواند در هر دو بخش شرکت کند و طبق مقررات اعلام شده در هر بخش، اثر خود را ارسال کند. <br> <strong>توجه</strong>: لطفاً شرکت کنندگان از ارسال تصاویر یکسان برای هر دو بخش خودداری کنند.</li><li>متقاضی می‌پذیرد که عکس‌های ارسالی به او تعلق دارد و مسئولیت اخلاقی و حقوقی ناشی از این امر به عهده‌ی فرستنده آثار است و مسئولیتی از این بابت متوجه برگزارکننده نیست.</li><li>برگزارکننده مجاز است از آثار راه یافته به دوسالانه برای اطلاع رسانی، تبلیغات و چاپ در کتاب دوسالانه استفاده کند.</li><li>تصمیم‌گیری در موارد پیش‌بینی نشده به عهده‌ی دبیر دوسالانه است.</li></ul> <p style="text-align: justify;"><strong> مقررات تخصصی و گاهشمار:</strong></p> <span id="ctl00_PlaceHolderContent_LbContext"><strong> الف: رویکرد آرت فتوگرافی</strong><br> <strong>توجه</strong>: انتخاب آثار بخش آرت فتوگرافی در دو مرحله صورت می‌گیرد.<br> الف: انتخاب اولیه آثار نمایشگاه و اطلاع رسانی به هنرمندان برای ارسال اجرای نهایی آثار خود به دبیرخانه.<br> ب: انتخاب نهایی آثار با توجه به شیوه و ابتکار هنرمند در ارایه‌ی اثر که از ویژگی‌های آرت فتوگرافی است انجام خواهد شد.<br> (یادآوری): بنابر تشخیص هیأت انتخاب، در صورت نیاز، موارد اصلاحی در مهلت مقرر به شرکت‌کنندگان اعلام خواهد شد.<br><span style="color: #ff0000;"><strong>مهلت ثبت نام و ارسال آثار این بخش تا ساعت 8 صبح روز شنبه 3 آبان 1393 است.</strong></span><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; انتخاب اولیه آثار: 7 و 8 آبان 1393<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; اطلاع‌رسانی: 10 آبان 1393<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مهلت ارسال اصل آثار: 25 آبان 1393<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; انتخاب نهایی آثار: 27 و 28 آبان 1393<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; اطلاع‌رسانی انتخاب نهایی: 1 آذر 1393<br> <br> <strong>ب: رویکرد خلاقانه</strong><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; مهلت ثبت نام و ارسال آثار این بخش تا ساعت 8 صبح روز شنبه 24 آبان 1393 است.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; انتخاب نهایی آثار: 27 و 28 آبان<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; اطلاع‌رسانی انتخاب نهایی: 1 آذر 1393</span><br> text/html 2014-09-11T03:26:45+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی فراخوان چهاردهمین جشنواره سراسری شعر غدیریه http://ershadshk.mihanblog.com/post/159 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2"><br></div></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://www.xum.ir/images/2014/08/10/gh229f0a.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.xum.ir/images/2014/08/19/gh1.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-09-07T04:09:54+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی فراخوان هشتمین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی لردگان http://ershadshk.mihanblog.com/post/158 <h2> <br> </h2> <div class="article-tools clearfix"><br></div> <p style="text-align: justify;">فراخوان هشتمین جشنواره منطقه ای شاهنامه خوانی و نقالی لردگان مهر 1393 ویژه مناطق زاگرس نشین منتشر شد.</p> <p>با تکیه بر الطاف و تاییدات الهی در سال « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی » انجمنهای فردوسی پژوهی ،موسیقی و ادبی وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لردگان با همکاری معاونت فرهنگی وزارت و فرهنگ وارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد هشتمین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی را با حضور منتخبینی از استانهای اصفهان ،ایلام ،بوشهر ،خوزستان ،فارس ،کهکیلویه و بویراحمد ،کرمانشاه ،کردستان ،همدان و چهارمحال وبختیاری برگزار نماید .</p> <br><strong>شرایط جشنواره :</strong> <br>آثار ارسالی در 3 بخش شاهنامه خوانی ،نقالی و پژوهشی داوری خواهند شد <br><br><strong>بخش شاهنامه خوانی :</strong> <br>ارسال لوح فشرده (صوتی وتصویری )اجرای بندهایی از شاهنامه فردوسی به دبیرخانه جشنواره <br>حداقل زمان اجرای شاهنامه خوانی در اثر فرستاده شده می بایست 15 دقیقه باشد <br>شاهنامه خوان می بایست قطعه اجرایی خود را در بخش های حماسی – پندیات و مضامین اخلاقی و ... مشخص گرداند <br><br><strong>بخش نقالی</strong> :<br>ارسال لوح فشرده (صوتی وتصویری )اجرای نقالی&nbsp; از شاهنامه فردوسی به دبیرخانه جشنواره <br>حداقل زمان اجرای نقالی&nbsp; در اثر فرستاده شده می بایست 15 دقیقه باشد <br><br><strong>بخش پژوهشی</strong> :<br>ارائه مقالات ،هر نوع فکر و پژوهشی در قالب مقاله ،نمایشنامه و شعر با موضوع شاهنامه و فردوسی <br><br>نکات برای هر 3 بخش: <br>تکمیل و ارسال فرم مشخصات به طور کامل <br>ارسال یک قطعه عکس 4*3 به دبیرخانه <br><br>نکته : آثار ارسال شده از لحاظ مقام شاهنامه خوانی – اصول و تکنیک موسیقی مربوط به شاهنامه خوانی و ادبیات شاهنامه (در بخش شاهنامه خوانی ) و تصویر سازی – جنبه های زیبا شناسی اجرا و بیان (در بخش نقالی ) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت .<br>شرکت کننده در صورت پذیرفته شدن می بایست همان قطعه ارسال شده به دبیرخانه که مورد بازبینی قرار می گیرد را در جشنواره اجرا نماید.<br>دبیرخانه جشنواره به آثاری که فاقد صدا و تصویر باشند ترتیب اثر نخواهد داد .<br>به منتخبین (خارج از استان ) جهت حضور در جشنواره هزینه ایاب و ذهاب پرداخت می گردد .<br>&nbsp;<br><br><strong>جوایز :</strong><br><br>نفرات اول ( هردو بخش گروه سنی ) : تندیس جشنواره +لوح تقدیر +جایزه نقدی<br>نفرات دوم ( هردو بخش گروه سنی ) : لوح تقدیر + جایزه نقدی<br>نفرات سوم ( هردو بخش گروه سنی ) : لوح تقدیر + جایزه نقدی<br><br><strong>روزشمار جشنواره :</strong><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong>مهلت ارسال آثار : 10 مهر ماه 1393</strong></span><br>زمان اعلام پذیرفته شدگان : 15 مهر 1393 <br>زمان برپایی جشنواره : نیمه دوم مهرماه 1393<br><br>فرم مشخصات شرکت کنندگان در هشتمین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی ( متاطق زاگرس نشین ) <br>نام : نام خانوادگی : نام پدر : تاریخ تولد : <br>نام استان : نام شهرستان : شرکت کننده در بخش : شاهنامه خوانی نقالی : <br>آدرس و شماره تماس : <br>شرح مختصری از فعالیتها : <br><br><strong>دبیرخانه :</strong> استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان لردگان – خ کمال الملک – جنب چشمه برم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لردگان – دبیرخانه هشتمین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی <br><br><strong>شماره تماس :</strong><br>تلفکس :<br>03825222477<br>03825220577 text/html 2014-08-09T23:09:11+01:00 ershadshk.mihanblog.com سهراب علیرضایی فراخوان بیست و یکمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان http://ershadshk.mihanblog.com/post/157 <br><br><span id="ctl00_PlaceHolderContent_LbContext"><p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و همکاری اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها، به منظور رقابت در عرصه خلاقیت های هنری، ارتقای سطح تخصصی هنرجویان و با هدف شناسایی، تربیت و معرفی جوانان متعهد با توجه به مؤلفه شایستگی و ارتباط هنری هنرمندان جوان سراسر کشور، با حضور استادان با سابقه دانشگاهی و هنرمندان سرشناس در رشته های مختلف هنرهای تجسمی، بیست و یکمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان را&nbsp;<span style="color: #0070c0;"><strong>از تاریخ 17 تا 20 شهریور ماه 1393 در استان اردبیل</strong></span>&nbsp;برگزار می نماید.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></strong></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><strong><span style="color: #0070c0; font-size: 13px;">شورای سیاستگذاری:</span></strong></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">رئیس شورا: مجید ملانوروزی</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">اعضای شورا: صداقت جباری، مسلم سقا، عبدالرحیم سیاهکارزاده، رضوان صادق زاده، جواد صادقی، جواد علیزاده، حسین نوروزی و احمد وکیلی</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">دبیر جشنواره: ناصر اسحاقی</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">دبیر هنری: رضوان صادق زاده</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">دبیر اجرایی: مهدی حمیدی</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">رشته های هنری جشنواره: طراحی، نقاشی، ارتباط تصویری (پوستر)، حجم (آهن، گچ، گل و سفال)، کاریکاتور(کارتون، چهره)، نگارگری(نگارگری، گل و مرغ، تذهیب)، خوشنویسی (نستعلیق در قالب قطعه نویسی و سیاه مشق)، تصویرسازی، عکاسی</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">برگزاری این دوره بر اساس پیش بینی ستاد برگزاری شامل دو مرحله ثبت نام هنرمندان واجد شرایط و اجرای کارگاهی پذیرفته شدگان در زمان برگزاری جشنواره می باشد.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><strong><span style="color: #0070c0; font-size: 13px;">مقررات و شرایط ثبت نام:</span></strong></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">انتظار می رود اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کلیه اعضاء انجمن هنرهای تجسمی، هنرجویان هنرستان های هنرهای تجسمی، آموزشگاه های آزاد، دانشکده های هنر و عموم هنرجویان علاقمند ازطریق رسانه های گروهی به ویژه سایت&nbsp;<span dir="LTR">www.yafestival.ir</span>&nbsp;و رسانه های استانی از آخرین اخبار جشنواره و کم و کیف برگزاری جشنواره سراسری کشور مطلع شده و حائزین شرایط را جهت شركت در جشنواره ترغیب نمایند..</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">1- متولدین تاریخ های 1369/06/01 تا 1378/06/01 حائز شرایط سنی شرکت در جشنواره خواهند بود.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;تبصره: سن شرکت کنندگان تا دو ماه از تاریخ قید شده کمتر یا بیشتر جهت حضور در جشنواره بلامانع است.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">2- كلیه داوطلبین در مرحله ثبت نام می بایست تصویر کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه خود را به همراه آثار خود در سایت ارسال نمایند.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;3- هر متقاضی می تواند&nbsp;<strong><span style="color: #0070c0;">حداقل 3 و حداكثر 5 اثر</span></strong>&nbsp;خود را در یکی از رشته های یاد شده جشنواره از طریق سایت ارسال نماید. موضوع برای كلیه داوطلبین در مرحله ثبت نام آزاد می باشد</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;4- الزاما كلیه داوطلبین و هنرجویان متقاضی تا 1 شهریور 1393 از طریق ارسال اینترنتی نمونه آثار و ثبت نام در سایت&nbsp;<span dir="LTR">www.yafestival.ir</span>&nbsp;در مرحله انتخابی شركت خواهند كرد. بدیهی است افرادی که ثبت نام ننموده اند از حضور در جشنواره محروم خواهند بود.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">5- فهرست نهایی شركت كنندگان تا تاریخ 6 شهریور 1393 از طریق سایت اعلام خواهد شد.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">6- ستاد جشنواره از ادامه حضور شركت كنندگانی كه به قوانین و دستورالعمل های ابلاغی عمل ننمایند، جلوگیری خواهد كرد.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;7- کلیه گروه های هنری انتخاب شده لازم است به گونه ای سازماندهی شوند که راس تاریخ مقرر (1393/06/17) خود را به ستاد جشنواره واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل معرفی نمایند.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;8- ستاد جشنواره تعهدی در قبال حضور قبل از موعد و یا بعد از پایان جشنواره نسبت به گروه ها و افراد خارج از فهرست مقرر نخواهد داشت.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;9- در صورت به حدنصاب نرسیدن ثبت نام هنرمندان در هر یک از رشته ها و یا گرایش های مندرج در فراخوان، دبیر هنری جشنواره می تواند نسبت به حذف آن در&nbsp; طول برگزاری جشنواره اقدام نماید.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></strong></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><strong><span style="color: #0070c0; font-size: 13px;">مقررات اجرای کارگاه:</span></strong></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;این جشنواره فرصت مناسبی برای طرح مباحث نوین و ارائه مبادله تجربیات جدید در باب هنرهای تجسمی به وجود خواهد آورد. هنرجویان شرکت کننده در طول جشنواره در کارگاه های تخصصی به صورت رقابتی شرکت نموده و در پایان، نفرات برگزیده توسط هیأت داوران معرفی می شوند. با توجه به ماهیت رقابتی جشنواره، تم یا موضوعات پیشنهادی جشنواره همزمان با شروع كارگاه ها و متناسب با رشته های مختلف از طریق دبیر هنری و استادان مربوطه اعلان خواهد شد.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;1- پذیرفته شدگان لازم است همراه با كارت ملی در جشنواره حاضر شوند.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">2- هنرمندان بر اساس فهرست نهایی اعلام شده در كارگاه ها شرکت کرده و به هیچ وجه اجازه جایگزینی و جابجایی در سایر رشته های جشنواره را نخواهند داشت.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;3- حضور همراه برای هیچ یک از داوطلبان اعم از زن یا مرد پذیرفته نخواهد شد.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;4- مخارج ایاب و ذهاب بر عهده هنرمندان و یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های اعزام کننده بوده و ستاد جشنواره در این ارتباط هیچ هزینه ای را تقبل نمی کند.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;5- داوطلب در طول مدت شرکت در جشنواره کاملاً در اختیار برنامه های ستاد جشنواره بوده و بنابر این امکان دیدارهای خصوصی و یا پرداخت به برنامه های شخصی وجود نخواهد داشت، هم چنین در طول این مدت گروه های اعزامی و میهمانان ستاد ملزم به هماهنگی کامل با برنامه های اعلام شده هستند.</span></p> </span><div align="right"><span id="ctl00_PlaceHolderContent_LbContext"><p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">6- كارگاه آزمون هنرمندان شرکت کننده طی برنامه عملی برای کلیه رشته ها در 2 روز کامل در فضاهای پیش بینی شده برگزار و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p></span></div><span id="ctl00_PlaceHolderContent_LbContext"> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">7- کلیه آثار خلق شده در اختیار دبیرخانه قرار خواهد گرفت و دبیرخانه مجاز به بهره برداری از آثار خلق شده خواهد بود و در صورت لزوم در مراكز استانی به نمایش گذاشته خواهد شد.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;8- داوطلبین شرکت کننده در جشنواره به همراه کلیه ابزار کار و لوازم ضروری کارگاهی خود در برنامه سنجش خلاقیت و تولید اثر هنری شرکت خواهند کرد.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">9- ستاد جشنواره نسبت به تهیه و در اختیار قرار دادن لوازم مورد نیاز هنرمندان مدعو در حد مقدورات اقدام خواهد نمود. (توضیح: بوم نقاشی به ابعاد 90*90 و 80*100 ، مقوای رشته نگارگری به ابعاد 35*25 و 50*40 &nbsp;و مقادیر محدودی مواد مورد نیاز کارگاه حجم و سفال در محل کارگاه توزیع خواهد شد.)</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">10- تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده برحسب موضوع به عهده دبیر هنری جشنواره خواهد بود.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">11- ستاد جشنواره انتظار دارد همه شرکت کنندگان برابر موازین و شئونات اسلامی متعارف رفتار نموده و مقررات جشنواره را به طور دقیق مراعات نمایند. در صورت عدم رعایت مقررات، جشنواره مجاز به عدم پذیرش افراد و تادیه خسارات خواهد بود.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></strong></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><strong><span style="color: #0070c0; font-size: 13px;">جوایز:</span></strong></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;نفر اول: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ 15000000 ریال</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;نفر دوم: لوح افتخار و مبلغ 12000000 ریال</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;نفر سوم: لوح افتخار و مبلغ 10000000 ریال</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;1- به کلیه شرکت کنندگان در جشنواره، گواهی شرکت اعطا خواهد شد.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;2- در رشته های نقاشی، طراحی، پوستر، حجم، تصویرسازی و عکاسی، نفرات بر اساس رتبه اول تا سوم خواهند بود.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;3- در رشته کاریکاتور در گرایش چهره، یک نفر اول و در گرایش کارتون نفرات اول و دوم در نظر گرفته شده است.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;4- در رشته نگارگری یک نفر اول در هر یک از گرایش های نگارگری، تذهیب، گل و مرغ در نظر گرفته شده است.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;5- در رشته خوشنویسی یک نفر اول و دوم، در هر یک از گرایش ها در نظر گرفته شده است.</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><strong><span style="color: #0070c0; font-size: 13px;">گاهشمار جشنواره:</span></strong></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;1- ثبت نام و ارسال تصویر آثار: حداکثر تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 1 شهریورماه 1393</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">2- اعلام اسامی پذیرفته شدگان: حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 6 شهریورماه 1393</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">3- حضور پذیرفته شدگان در اردبیل: دوشنبه مورخ 17 شهریورماه 1393</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">4- افتتاحیه جشنواره: سه شنبه مورخ 18 شهریورماه 1393</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">5- اختتامیه جشنواره: پنجشنبه مورخ 20 شهریورماه 1393</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><strong><span style="color: #0070c0; font-size: 13px;">آدرس و شماره تماس دبیرخانه جشنواره:</span></strong></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;"><strong>آدرس:&nbsp;</strong>تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، روبروی پارک لاله، کوچه شهید صدوقی، پلاک 17</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;"><strong>کد پستی:</strong>&nbsp;1418693541</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تلفن و دورنگار:</strong>&nbsp;66946910&nbsp; -&nbsp; 66946911 &nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="color: #222222; font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;"><strong>پایگاه الکترونیکی:</strong>&nbsp;<span dir="LTR">www.yafestival.ir</span></span></p></span><br>