اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد http://ershadshk.mihanblog.com 2016-06-26T14:06:10+01:00 text/html 2016-06-26T04:55:05+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد شهادت امام علی "علیه السلام" تسلیت باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/383 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://navana.ir/uploads/2014/07/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-5.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-26T04:51:40+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد هفته دولت گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/382 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe304.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-22T02:25:36+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد آیا می دانید: http://ershadshk.mihanblog.com/post/380 <div style="text-align: center;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">سرمایه گذاری و اولویت بخشی به برنامه های</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;پیشگیری اولیه از اعتیاد در مدارس و </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">دانشگاه ها، موجب ایمن سازی نوجوانان </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">و جوانان در برابر زلزله خاموش اعتیاد خواهد شد.<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-06-22T02:25:07+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد آیا می دانید: http://ershadshk.mihanblog.com/post/379 <div style="text-align: center;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">تقویت و گسترش تشکل های اجتماعی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;مبارزه با اعتیاد در عرصه های دانش آموزی، </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">دانشجویی، کارگری، ورزشکاران و ...</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;سبب مشارکت و مداخله آحاد جامعه در کنترل </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;و مهار مصرف مواد مخدر و روان گردان ها خواهد بود.<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-06-22T02:23:05+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد والدین گرامی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/378 <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt; margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">ابراز محبت و احترام به صورت آشکار</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">از سوی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12.0pt;margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;والدین و نیز ارتباط مؤثر آنان</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">با فرزندان، سبب</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12.0pt;margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;احساس آرامش درونی،</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">شاکامی، خلاقیت، </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12.0pt;margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">اعتماد به نفس و</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">خود ارزشمندی نوجوانان شده و</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12.0pt;margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">بدین ترتیب موجبات خود کنترلی و</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">توانمندسازی </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12.0pt;margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">آنان در برابر آسیب های</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">اجتماعی نظیر اعتیاد </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt; margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt; margin-right:36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto; text-align:center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">فراهم خواهد شد.<o:p></o:p></span></b></p> text/html 2016-06-22T02:22:02+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد والدین گرامی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/377 <div style="text-align: center;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA">کسب آموزش مهارت های فرزندپروری</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA">توسط والدین، موجب بهبود</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA">کارکرد ارتباطی، اعمال نظارت و مراقبت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA">فعال، تبیین سطوح انتظار از فرزندان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA">و همچنین تحکیم ساختار خانواده</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA">را در برابر آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#663300;mso-bidi-language:FA">رقم خواهد زد.<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-06-22T02:20:44+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد آیا می دانید: http://ershadshk.mihanblog.com/post/376 <div style="text-align: center;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">تقویت مهارت های فردی و اجتماعی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">نوجوانان و جوانان سبب افزایش</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">توانایی روانی و اجتماعی آنان شده</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">که عاملی مؤثر در پیشگیری از</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">اعتیاد خواهد بود.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-06-21T04:37:33+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد میلاد امام حسن مجتبی "علیه السلام" مبارک باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/375 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou4790.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-21T04:35:54+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد آیا می دانید: http://ershadshk.mihanblog.com/post/374 <div style="text-align: center;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">فقدان روابط نیرومند و صمیمی،</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">دلبستگی و همبستگی ضعیف،</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">عدم حمایت عاطفی و اختلافات شدید</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">خانوادگی، زمینه ساز اعتیاد فرزندان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">خواهد شد.<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-06-21T04:35:38+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد آیا می دانید: http://ershadshk.mihanblog.com/post/373 <div style="text-align: center;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">بر اساس نتایج تحقیقات صورت پذیرفته،</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">نوجوانانی که در برنامه های مذهبی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">شرکت مستمر می نمایند،</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">احتمال گرایش آن ها به سمت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">رفتارهای پرخطر کمتر خواهد بود.<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-06-19T23:44:27+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد 31 خرداد ماه؛ سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران http://ershadshk.mihanblog.com/post/372 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tarh.ir/files/cache/files-products-Dr.chamran-300-400-Tarh.ir-7%5Bf1ce5c4291d2aef7e3f69e685d3a23b3%5D.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-19T23:42:10+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد والدین گرامی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/371 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#5F497A; mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA">انسان سالم، محور توسعه پایدار است.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#5F497A;mso-themecolor: accent4;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#5F497A; mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA">بیایید برای ارتقاء سلامت جسمانی-</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#5F497A;mso-themecolor: accent4;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#5F497A; mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA">روانی- اجتماعی و معنوی نوجوانان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#5F497A;mso-themecolor:accent4; mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#5F497A; mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA">و جوانان گام های جدی تر برداشته</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#5F497A;mso-themecolor: accent4;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#5F497A; mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA">تا موجبات مهار و کنترل اعتیاد فراهم شود.<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-06-19T04:09:46+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد معرفی سایت پیشگیری نوین: http://ershadshk.mihanblog.com/post/370 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#948A54; mso-themecolor:background2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">معرفی سایت پیشگیری نوین:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#948A54;mso-themecolor:background2; mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-06-19T00:03:46+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد والدین گرامی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/369 <div style="text-align: center;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">برنامه ریزی هدفمند و جدی برای مدیریت </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#984806; mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">هیجانات مثبت و نیز غنی سازی اوقات فراغت </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#984806; mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">نوجوانان و جوانان، عاملی مؤثر در کاهش رفتارهای</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#984806;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade: 128;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;پرخطر نظیر اعتیاد می باشد.<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-06-18T03:46:22+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد آیا می دانید: http://ershadshk.mihanblog.com/post/368 <div style="text-align: center;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">گسترش نشاط اجتماعی و نشاط خانوادگی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;عوامل مؤثر در پیشگیری از آسیب های اجتماعی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 36pt 10pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;نظیر اعتیاد می باشند.<o:p></o:p></span></b></p></div>