اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد http://ershadshk.mihanblog.com 2016-08-25T08:24:24+01:00 text/html 2016-08-25T03:53:37+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد 4 شهریور؛ روز کارمند گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/415 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou15495.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-23T06:04:59+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد آغاز هفته دولت گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/414 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img8.irna.ir/1395/13950601/82198218/82198218-70955993.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-22T06:29:25+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد یکم شهریور؛ روز بزگداشت ابو علی سینا و روز پزشک http://ershadshk.mihanblog.com/post/413 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe301.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-21T07:15:01+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت: http://ershadshk.mihanblog.com/post/412 <div><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language: FA">فراخوان چهارمین<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language: FA"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language: FA">جشنواره جهانی هنر مقاومت<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language: FA"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="mso-ansi-font-size:8.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-08-21T07:00:37+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد برنامه های بسیج مساجد و محلات: http://ershadshk.mihanblog.com/post/411 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">برنامه های بسیج مساجد و محلات<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">به مناسبت روز جهانی مسجد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="mso-ansi-font-size:8.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-08-21T05:21:26+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد 31 مرداد؛ روز جهانی مسجد http://ershadshk.mihanblog.com/post/410 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bachehayekhakriz.ir/wp-content/uploads/2013/06/masajed-540%C3%97288.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-21T05:17:09+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد سی ام مرداد؛ روز بزرگداشت علامه مجلسی http://ershadshk.mihanblog.com/post/409 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2378-allama-majlisi.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-16T09:23:50+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد قابل توجه هنرمندان و فرهیختگان گرامی شهرستان شهرکرد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/408 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language: FA">تخفیف ویژه پیش دبستانی و دبستان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language: FA">&nbsp;پسرانه/دخترانه قلم چی، به<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language: FA">&nbsp;فرزندان هنرمندان و فرهیختگان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language: FA">&nbsp;شهرستان شهرکرد</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-08-16T04:54:47+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد 26 مرداد؛ سالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهن گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/407 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.fatehan25.ir/wp-content/uploads/2015/08/azkhodgozashtegi-azadegan.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-15T09:40:53+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد انواع زاویه دید و کاربرد آن در داستان نویسی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/406 <div style="text-align: center;"><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">مطالب آموزشی انجمن نویسندگی سخن شهرکرد<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;color:#00B050">انواع زاویه دید و <o:p></o:p></span></b></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;color:#00B050">کاربرد آن در داستان نویسی<o:p></o:p></span></b></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family: Arial;color:#00B050;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</span></b></p></div> text/html 2016-08-13T04:07:44+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد میلاد امام رضا "علیه السلام" مبارک باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/405 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.wikinaz.ir/wp-content/uploads/2013/12/btow8VAESvaFhjC2.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-07T04:41:49+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد 17 مرداد ماه روز خبرنگار گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/404 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2335-day-reporter.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-06T06:02:33+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد میلاد حضرت معصومه "سلام الله علیها" مبارک باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/403 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou11238.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-06T04:25:54+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان دومین جایزه کالاهای فرهنگی با الگوهای ایرانی- اسلامی با رویکرد خلاقیت و نوآوری: http://ershadshk.mihanblog.com/post/402 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">فراخوان<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">دومین جایزه کالاهای فرهنگی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp;با الگوی ایرانی- اسلامی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">&nbsp;با رویکرد خلاقیت و نوآوری<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-08-06T04:06:09+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد دهه کرامت گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/398 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://graphic.ir/pictures/__2/___28/___20130908_1514160309.jpg" alt=""></div>